MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 5 czerwca 2018 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.

6. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok.

8. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2017 rok oraz Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

10. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce podjętych w 2017 roku.

11. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok, Sprawozdania finansowego Miasta Kielce za 2017 rok oraz Sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych za 2017 rok przez samorządowe instytucji kultury i Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest Miasto Kielce.

12. Prezentacja Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2017 rok.

13. Prezentacja Uchwały Nr 65/I/2018 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok.

14. Prezentacja Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Miasta Kielce.

15. Prezentacja Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce z rozpatrzenia:

1) Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok,

2) Sprawozdania Finansowego Miasta Kielce za 2017 rok,

3) Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2017 rok,

4) Opinii Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia  i objaśnieniami,

5) Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Miasta Kielce za 2017 rok.

16. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok.

17. Prezentacja Uchwały Nr 88/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 czerwca 2018 roku dotyczącej opinii o wniosku komisji rewizyjnej.

18. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Miasta Kielce za 2017 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,

w tym:

1)  wystąpienia klubowe:

a) Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP,

b) Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego,

c) Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski.

d) Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,

e) Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,

2) wystąpienia indywidualne:

a) Przewodniczący Komisji,

b) Indywidualni Radne/Radni,

c) wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce.

19. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 r.;

2) w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok;

5) w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód – Obszar Niewachlów II" (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach;

6) w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej" na obszarze miasta Kielce;

7) w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce;

8) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr 264 B;

9) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Na Ługach (dz. nr 1043/1);

10) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 815/9);

12) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tujowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Sprawy różne i wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta
Data utworzenia:  20 czerwiec 2018 13:39 Data publikacji:  29 czerwiec 2018 11:29
Wersja:  1.4