MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej i służby w Wojskach Ochrony Terytorialnej.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 26.07.2018 r.

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

6. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych na 2017 rok składanych Prezydentowi Miasta Kielce.

9. Informacja nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok składanych Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

10. Informacja Prezydenta Miasta Kielce:

  • ­ o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2018 roku,
  • ­o ształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za I półrocze 2018 roku,
  • ­o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Miasta Kielce.

11. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 – 2045;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

5) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunku przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania;

9) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce,

10) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

11) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Kielce do Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Kielcach,

12) w sprawie powołania Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Kielcach,

13) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk" w Kielcach,

14) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI" na obszarze miasta Kielce;

15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE – ZACHÓD – OBSZAR IV.1.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej – parking wielopoziomowy";

16) w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku znajdującym się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 6;

17) w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce;

18) w sprawie nabycia udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej (dz. nr 583);

19) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr 264 B;

20) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Na Ługach (dz. nr 1043/1);

21) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Jana Kamińskiego (dz. nr 394/47, dz. nr 394/48);

22) w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Wrzosowej;

23) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej oraz uchylenia uchwały Nr LVII/1283/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r.;

24) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Wincentego Witosa i Wita Stwosza;

25) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

26) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. 815/9);

27) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tujowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

28) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

29) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

30) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Rakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

31) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

32) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

33) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 1235/1);

34) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1235/2);

35) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1223/12);

36) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

37) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy(cz. dz. nr 479/27);

38) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zamenhofa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

39) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicach Kalcytowej i Dolomitowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

40) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

41) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

42) w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna" w Kielcach.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta
Data utworzenia:  5 wrzesień 2018 12:00 Data publikacji:  18 wrzesień 2018 08:32
Wersja:  1.2