MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Porządek sesji Rady Miasta Kielce w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 8.00

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 8.00

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19.10.2017 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 – 2045;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu;

5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013 – 2016;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce;

8) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Placówek „Dobra Chata" w Kielcach;

9) w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek w Kielcach i nadania statutu;

10) w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dobra Chata" w Kielcach i nadania statutu;

11) w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Moje Miejsce" w Kielcach i nadania statutu.;

12) w sprawie wydzierżawienia gruntu oraz udziału w gruncie położonym w Kielcach przy ul. Romualda oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Łukowej i Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. gen. W. Sikorskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Masłów porozumienia międzygminnego.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  8 listopad 2017 11:32 Data publikacji:  17 listopad 2017 07:56
Wersja:  1.3