MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or-III.271.54.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.54.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć z języka angielskiego i rytmiki w ramach projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce
Numer ogłoszenia: 218245 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć z języka angielskiego i rytmiki w ramach projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego i rytmiki w ramach projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zajęcia będą się odbywały na terenie miasta Kielce w Przedszkolu Samorządowym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zółkiewskiego 12 oraz i Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, os. Na Stoku 98. Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do sal, w których prowadzone będą zajęcia w przedszkolach biorących udział w projekcie oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Termin prowadzenia zajęć dydaktycznych: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2014 r. oraz od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. 1 jednostka zajęć dydaktycznych - równa się 15 minut. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj: a) Część 1 - zajęcia z języka angielskiego w dwóch ww. przedszkolach, w przewidywanym wymiarze: 168 godzin - do dnia 31.07.2014 r., oraz 168 godzin - od dnia 1.09.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. b) Część 2 - zajęcia z rytmiki w dwóch ww. przedszkolach, w wymiarze: 63 godziny - do dnia 31.07.2014 r., oraz 63 godziny - od dnia 1.09.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. 1 godzina zajęć dydaktycznych równa jest 4 jednostkom zajęć, o których mowa w pkt 1.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wskazanego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wskazanego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wskazanego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi dysponować na każdą Część - co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: a) dla Części 1: ukończone studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim; b) dla Części 2: wykształcenie kierunkowe (tytuł licencjata Wychowania Muzycznego lub magistra Wychowania Muzycznego lub ukończony II st. Szkoły Muzycznej), oraz min. 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. b) i c) siwz.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wskazanego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 42, tel: 41 36-76-042, fax: 41 36-76-353.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 

Autor:  Lidia Kałuża Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  18 październik 2013 13:42 Data publikacji:  18 październik 2013 13:42
Wersja:  1.0