MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or-III.271.57.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.57.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim
Numer ogłoszenia: 499836 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce, w ukazującym się regularnie od poniedziałku do soboty: a)dzienniku o zasięgu regionalnym, obejmującym co najmniej województwo świętokrzyskie, który osiągnął za okres od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. średni dzienny nakład nie mniejszy niż 5 000 egzemplarzy, b)dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, który osiągnął za okres od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. średni dzienny nakład nie mniejszy niż 100 000 egzemplarzy. 2.Ogłoszenia prasowe, tj.: obwieszczenia, komunikaty, przetargi, raporty,życzenia, kondolencje i inne, publikowane będą w wersji czarno-białej od poniedziałku do soboty na redakcyjnych lub ogłoszeniowych stronach dziennika. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość zamawiania ogłoszeń w wersji wielobarwnej. 4.Dziennik, w którym będą zamieszczane ogłoszenia Urzędu Miasta Kielce musi ukazywać się w postaci drukowanej. 5.Zamawiający zastrzega sobie wyłączny wpływ na treść zamieszczanych informacji. 6.Zamawiający zastrzega sobie pełne prawa autorskie do informacji przekazywanych do prezentacji na łamach dziennika. 7.Zamawiający podzielił zamówienie na dwie Części. 8.Przewidywana do publikacji ilość centymetrów kwadratowych powierzchni ogłoszeniowej dla poszczególnych Części: Część I -Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym, obejmującym co najmniej województwo świętokrzyskie: -ogłoszenie w wersji czarno-białej na stronach redakcyjnych - 900 cm2, -ogłoszenie w wersji czarno-białej na stronach ogłoszeniowych - 18 000 cm2, -ogłoszenie w wersji czarno-białej na stronach redakcyjnych przeznaczone na złożenie kondolencji - 2 700 cm2 , -ogłoszenie w wersji wielobarwnej na stronach redakcyjnych - 900 cm2. Część II -Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim: -ogłoszenie w wersji czarno-białej na stronach ogłoszeniowych - 3 600 cm2, -ogłoszenie w wersji wielobarwnej na stronach redakcyjnych - 340 cm2. 9.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 2.W razie stwierdzenia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego Zamawiający zaprosi Wykonawcę do negocjacji i po negocjacjach na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zaproponuje zawarcie umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1,Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 141, tel. 41 3676141, fax.: 41 3676353; 41 3676141.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Autor:  Maria Marzec-Musiał Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  4 grudzień 2013 12:40 Data publikacji:  4 grudzień 2013 12:40
Wersja:  1.0