MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Umowy zawarte przez Biuro Planowania Przestrzennego

Umowy zawarte przez Biuro Planowania Przestrzennego

Umowy zawarte w 2008 r.

 1. Umowa o dzieło Nr 1/2008 zawarta w dniu 10.04.2008. dot. wykonania Waloryzacji przyrodniczej z analizą rozwiązań zapobiegających i ograniczających negatywne, wzajemne oddziaływania ruchu lotniczego w zakresie fauny, na naturalne środowisko przyrodnicze w rejonie projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce
 2. Umowa o dzieło Nr 2/2008 zawarta w dniu 10.04.2008. dot. wykonania Waloryzacji przyrodniczej z analizą rozwiązań zapobiegających i ograniczających negatywne, wzajemne oddziaływania ruchu lotniczego w zakresie fauny, na naturalne środowisko przyrodnicze w rejonie projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce
 3. Umowa o dzieło Nr 3/2008 zawarta w dniu 07.04.2008. dot. wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w mieście Kielce na lata 2007 – 2013 z projektowanymi zmianami.
 4. Umowa o dzieło Nr 4/2008 zawarta w dniu 14.04.2008. dot. wykonania Opracowania ekofizjograficznego na potrzeby zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce.
 5. Umowa o dzieło Nr 5/2008 zawarta w dniu 21.04.2008. dot. wykonania Opracowań ekofizjograficznych na potrzeby zmiany Nr 8 i Nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przewidzianych w Uchwałach
 6. Umowa o dzieło Nr 6/2008 zawarta w dniu 03.06.2008. dot. wykonania usługi polegającej na kalibracji arkuszy map w skali 1:500 w środowisku AUTOCAD do celów wykonania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych.
 7. Umowa o dzieło Nr 7/2008 zawarta w dniu 16.06.2008. dot. wykonania Opisów taksacyjnych do wniosku o uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla działek o nr … położonych w obrębieObice ,Grabowiec, stanowiących lasy i grunty leśne.
 8. Umowa o dzieło Nr 8/2008 zawarta w dniu 18.07.2008. dot. wykonania Opracowania ekofizjograficznego na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce z uwzględnieniem sieci ekologicznej planowanego obszaru metropolitalnego.
 9. Umowa o dzieło Nr 9/2008 zawarta w dniu 16.07.2008. dot. wykonania Opisów taksacyjnych do wniosku o uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla działek o nr … położonych w obrębieObice , Piotrkowice, stanowiących lasy i grunty leśne.
 10. Umowa o dzieło Nr 10/2008 zawarta w dniu 20.08.2008. dot. wykonania usług związanych z wdrożeniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w 2008 r.
 11. Umowa o dzieło Nr 11/2008 zawarta w dniu 02.10.2008. dot. wykonania Cyfrowej ortofotomapy dla Miasta Kielce w granicach administracyjnych udostępnionych Wykonawcy w formie elektronicznej z pikselem terenowym równym 0,40 m , w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PUWG 2000” aktualność : sierpień 2007 r.
 12. Umowa o dzieło Nr 12/2008 zawarta w dniu 3.11.2008. dot. wykonania Opisów taksacyjnych do wniosku o uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla działek o nr … położonej w obrębie 0031 w Kielcach stanowiącej lasy i grunty leśne.
 13. Umowa o dzieło Nr 13/2008 zawarta w dniu 07.11.2008. dot. wykonania Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce – część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw : Grabowiec i Piotrkowice oraz sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce”
 14. Umowa o dzieło Nr 14/2008 zawarta w dniu 12.11.2008. dot. wykonania opracowania p.n. „Wstępne określenie możliwości wykorzystania transportu szynowego w transporcie zbiorowym miasta Kielce i obszaru metropolitalnego – nowe połączenia w komunikacji publicznej” w zakresie określonym w pkt.2.
 15. Umowa o dzieło Nr 15/2008 zawarta w dniu 21.11.2008. dot. wykonania usługi polegającej na kalibracji arkuszy map w skali 1:500 w środowisku AUTOCAD do celów wykonania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych.
 

Autor:  Aleksandra Sołkiewicz Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  4 marzec 2009 11:23 Data publikacji:  4 marzec 2009 11:23
Wersja:  1.0