MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zadania wydziału

Zadania wydziału

Zadania Wydziału Budżetu

Zadania własne

1. Wykonywanie i koordynacja prac związanych z corocznym opracowywaniem uchwały budżetowej, jej zmian w ciągu roku budżetowego, opracowywanie układu wykonawczego budżetu Miasta i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta.

2. Analiza realizacji budżetu Miasta oraz opracowywanie półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu celem przedłożenia ich do rozpatrzenia przez Radę Miasta i zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3. Prowadzenie zbiorczej ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.

4. Opracowywanie planu finansowego Urzędu Miasta oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami.

5. Opracowywanie prognozy długu publicznego Miasta oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem długiem Miasta.

6. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez Miasto kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji finansowych.

7. Podejmowanie działań związanych z planowaniem i przygotowywaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usług bankowych lub innych usług finansowych.

8. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach w bankach, innych niż wykonującym obsługę bankową budżetu Miasta.

9. Nadzorowanie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej, zabezpieczanie płynności finansowej budżetu.

10. Prowadzenie księgowości dla budżetu Miasta.

11. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu Miasta według wytycznych Ministra Finansów.

12. Sporządzanie zbiorczych bilansów, w tym skonsolidowanego bilansu Miasta.

13. Prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT dla Miasta Kielce.

 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 

1. Opracowywanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

2. Ewidencjonowanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i terminowe odprowadzanie ich do budżetu państwa.

 

3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.

 

 


Autor:  Beata Rębosz Wydział Budżetu Osoba publikująca: Beata Rębosz Wydział Budżetu
Data utworzenia:  6 luty 2009 14:48 Data publikacji:  4 luty 2016 12:43
Wersja:  1.4