MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Wniosek pokontrolny Nr 1

Opracować zasady rachunkowości oraz instrukcję inwentaryzacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz  dostosować do stanu „faktycznego" w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Wniosek pokontrolny Nr 2

Zadbać o to, aby w przyszłej działalności jednostki kwestia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, w tym również wyposażenia małocennego była właściwie uregulowana i uporządkowana.Ewidencję księgową na koncie 013 prowadzić zgodnie art. 16 g ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.85 z późniejszymi zmianami). Natomiast ewidencję księgową na kontach 016, 800 czy kontach zespołu 7-mego prowadzić zgodnie z  ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. nr 121,poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz polityką rachunkowości Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Wniosek pokontrolny Nr 3

W dalszej działalności jednostki stosować stawki amortyzacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. z 2010 r.,nr 242,poz.1622) oraz załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.851 z późniejszymi zmianami)

Wniosek pokontrolny Nr 4

Zadbać o należyte prowadzenie magazynu w dalszej działalności jednostki.