MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

10. PODATKI

9. PODATKI

 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DANYCH ZGROMADZONYCH W AKTACH SPRAW PODATKOWYCH

KARTA USŁUG Nr 76 (informacje o sposobie załatwienia sprawy)

ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI PODATNIKÓW

ZAŚWIADCZENIE O GOSPODARSTWIE ROLNYM

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZALEGŁOŚCI

Zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie oraz w granicach żądania wnioskodawcy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, od każdego egzemplarza, w wysokości:

  • 21 zł– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  • 17 zł– pozostałe zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie bezgotówkowej  na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

 

lub w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) w oddziałach ING Bank Śląski:

- Rynek 1 Urząd Miasta Kielce   ( poniedziałek- środa 7:30-17:00, czwartek-piątek 7:30- 16:00)

- w siedzibie ING Kielce ul. Silniczna 26              

- w siedzibie ING Kielce ul. Staszica 3                         

- w siedzibie ING Kielce ul. Warszawska 147       

 

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach min.:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz świadczeń socjalnych,

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 

Z opłaty skarbowej zwolnione są wydawane zaświadczenia min.:

- o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,

- potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wydania zaświadczenia, można uzyskać:

pod numerami telefonów:   41 36 76 053,  41 36 76 211,  41 36 76 346

lub w Centrum Informacji Podatkowej pok. 53 Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:

a)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b)  podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją wydawania zaświadczenia w zakresie danych   zgromadzonych w aktach spraw podatkowych,

c)   podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez  Administratora jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa,

b)     przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, jednak nie dłużej niż przez okres 10lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,

c)     przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

d)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

e)     w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 


Autor:  Dorota Polak-Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  28 wrzesień 2010 17:02 Data publikacji:  7 sierpień 2019 11:41
Wersja:  6.1