MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

3. Podstawa prawna działania

3. Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

Uchwała Nr XXXI/720/2008
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 grudnia 2008 roku

 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 172, poz. 1441 i Nr.175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i NR 181, poz.. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art. 21 ust 1 pkt 2 i ust 2, art.25 ust 1 pkt 2, ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 160, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska w Kielcach uchwala co następuje:
§ 1

 

  1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2008 r. zakład budżetowy o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach utworzony uchwała Nr 479/96 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 5 grudnia 1996r.
  2. Zobowiązuje się Dyrektora MZB w Kielcach do podjęcia czynności likwidacyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z póź. zmianami) w szczególności polegających na:
1) przeprowadzeniu inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu zakładu.
2) zamknięciu rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
3) Sporządzeniu bilansu zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego.

 

§ 2

 

  1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2009 r. jednostką budżetową o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach.
  2. Jednostka budżetowa Miejski Zarząd Budynków ma swoją siedzibę w Kielcach.
  3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków w Kielcach przechodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. na wyposażenie jednostki budżetowej Miejski Zarząd Budynków w Kielcach.
  4. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków w Kielcach przejmuje utworzona jednostka budżetowa o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach.
  5. Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej Miejski Zarząd Budynków w Kielcach.

§ 3

Pracownicy zatrudnieni w zakładzie budżetowym Miejski Zarząd Budynków w Kielcach z dniem 1 stycznia 2009 r. stają się zgodnie z art.23¹ Kodeksu Pracy pracownikami jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach.

 

§ 4

 

1. Miejski Zarząd Budynków w Kielcach prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Kielce na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Gospodarka finansowa Miejskiego Zarządu Budynków oparta jest na planie dochodów i wydatków jednostki budżetowej wynikającej z budżetu Miasta Kielce.
3. Miejski Zarząd Budynków nie tworzy rachunku dochodów własnych.

 

§ 5

 

Miejskiemu Zarządowi Budynków nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Słoń

Autor:  Mariola Jonczyk Osoba publikująca: Mariola Jonczyk
Data utworzenia:  8 luty 2011 11:34 Data publikacji:  12 sierpień 2019 12:05
Wersja:  1.2