MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Otwarty konkurs ofert - turystyka i kultura

W dniu 24 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 20/2019 z dnia 22 stycznia  2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: TURYSTYKI i KRAJOZNAWSTWA oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2019 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  24 styczeń 2019 09:35 Data publikacji:  24 styczeń 2019 09:37
Wersja:  1.0