MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or.III-341-3-22/10

Przetarg nieograniczony Or.III-341-3-22/10

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Św.Barbary w Kielcach - etap II

Numer ogłoszenia: 111469 - 2010; data zamieszczenia: 07.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Św.Barbary w Kielcach - etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych Ø 80 mm i Ø 100 mm o łącznej długości L= 262,5 m oraz kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości L= 124,5 m.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 4.850,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, polegającej na budowie kanału sanitarnego i co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości robót nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto, polegającej na budowie wodociągu, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, gdy: 1)Zamawiający odstąpi od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedza technologiczną, a wynikających np. z technologii robót. Do ustalenia kosztów niewykonanych robót mają odpowiednio zastosowane zasady określone w §71 ust. 4 umowy. 2)Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 3)Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo-wodne będą odbiegać od przeciętnych lub gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej. 4)Wystąpią zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych i uniemożliwiających prowadzenie robót lub klęski żywiołowe. 5)Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowiące przedmiot umowy. 6)Wystąpi konieczność zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania. 7)Nastąpi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie wynika to z przyczyn, za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych (pok 41), ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, tel.: (041) 36 76 441, fax.: (041) 36 76 353.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, Biuro Obsługi Interesantów (parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Autor:  Agnieszka Rylska-Kowalczyk Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  7 maj 2010 08:56 Data publikacji:  4 luty 2011 10:59
Wersja:  1.1