MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-26/09

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-26/09

Kielce: Demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, stanowiących własność osób fizycznych, a także będących w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców bądź osób, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) oraz załadunek, wywóz i utylizację wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych.
Numer ogłoszenia: 155252 - 2009; data zamieszczenia: 19.05.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676051, faks 041 3676053.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, stanowiących własność osób fizycznych, a także będących w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców bądź osób, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) oraz załadunek, wywóz i utylizację wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, stanowiących własność osób fizycznych, a także będących w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców bądź osób, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych - przewidywana ilość około 9.200 m2, w tym: 1) demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, stanowiących własność osób fizycznych - przewidywana ilość 6.000 m2 2) demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, będących w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców bądź osób, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) - przewidywana ilość. 2.000 m2 3) załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, stanowiących własność osób fizycznych - przewidywana ilość 1.200 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, 3. posiadają zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach: - 17 06 01 - materiały zawierające azbest, - 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest wydane w oparciu o ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 4. posiadają decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta Kielce dla odpadów o kodach 170601, 170605 wydaną w oparciu o ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 5. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi związanej z unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zawierających azbest. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach: - 17 06 01 - materiały zawierające azbest, - 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest wydane w oparciu o ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), d) decyzja zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta Kielce dla odpadów o kodach 170601, 170605 wydaną w oparciu o ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), e) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający, co najmniej 1 usługę związaną z unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zawierających azbest, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia_publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1, pokój nr 41, tel.: 041-36-76-441, fax.: 041-36-76-353.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kielce, Biuro Obsługi Interesantów, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1 - parter.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
 

Autor:  Joanna Wojnarowska Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  19 maj 2009 11:47 Data publikacji:  4 luty 2011 13:37
Wersja:  1.1