MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-36/10

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-36/10

Kielce: Wykonanie II etapu zadania pn.: Budowa centrum energii odnawialnych dla potrzeb edukacyjnych jednostek oświatowych Miasta. Infrastruktura energetyczna przyjazna dla środowiska, w budynku II L.O. im. J. Śniadeckiego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 188717 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie II etapu zadania pn.: Budowa centrum energii odnawialnych dla potrzeb edukacyjnych jednostek oświatowych Miasta. Infrastruktura energetyczna przyjazna dla środowiska, w budynku II L.O. im. J. Śniadeckiego w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej instalacji solarnej próżniowej wraz z instalacją towarzyszącą, oraz wentylacyjnej w budynku szkoły i wykonanie robót budowlano-montażowych, a w szczególności: montaż instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej w umywalniach i łazienkach sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej przyłączeniowej oraz instalacji grzewczo-wentylacyjnej z wykorzystaniem oczyszczaczy powietrza, pompy ciepła i rekuperacji powietrza w łączniku w II L.O. im. J. Śniadeckiego w Kielcach, a także wykonanie systemu odczytu danych i wizualizacji z systemów pozyskiwania energii dla budowanego centrum energii odnawialnych, na potrzeby edukacyjne jednostek oświatowych Miasta Kielce. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

a) wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do siwz,

b) program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 7 do siwz, opracowany przez P.U.H NIWRE ul. Jagiellońska 34/37 25-606 Kielce, będący kontynuacją prac wykonanych w 2009 roku w ramach programów funkcjonalno użytkowych w zakresie: Montaż ogniw fotowoltaicznych i Montaż urządzeń grzewczo - wentylacyjnych z wykorzystaniem oczyszczaczy powietrza, w budynku II L.O. im. J. Śniadeckiego w Kielcach.

Istnieje możliwość zapoznania się z obiektem II L.O. im. J. Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z użytkownikiem obiektu. Numery telefonów do kontaktu z użytkownikiem obiektu zostały podane w siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 09.33.11.00-9, 71.22.00.00-6, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 4.000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, w skład których wchodził montaż instalacji solarnej próżniowej lub instalacji grzewczo-wentylacyjnej z wykorzystaniem pompy ciepła lub rekuperacji powietrza, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych

 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do:

projektowania w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,

oraz

kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

 - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
    • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
    • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikającą np.: z technologii robót. Do ustalenia kosztów nie wykonanych robót maja odpowiednio zastosowanie zasady określone w § 70 ust. 4 wzoru umowy

2) zmiany sposobu spełnienia świadczeń, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji,

d) wykonaniem robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa robót lub usprawnieniem projektu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu,

3) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki w siwz.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mającego wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jej wydłużenia,

b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, a uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 141, tel: 41 36-76-141, faks: 41 36-76-353 oraz 41 36-76-141.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 

Autor:  Monika Głazowska-Pawłowska Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  15 lipiec 2010 12:38 Data publikacji:  4 luty 2011 09:16
Wersja:  1.1