MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-57/10

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-57/10

Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 330788 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o średnicy Ø 0,3 m DN 200 x 29, w ulicy Skrajnej. Długość kanalizacji zgodnie z projektem budowlanym wyniesie 69 metrów na odcinku wg profilu projektowanego kanału od istniejącej studzienki S o rzędnych z profilu 285.91/282.59 do projektowanej studzienki S3 o rzędnej z profilu 286.30/284.31. Pomiędzy skrajnymi studzienkami S i S3 przewidziane jest wykonanie pośrednich studzienek kanalizacyjnych S1 i S2. Odcinek od studni S do S1 przewidziany do wykonania metodą bezwykopową (przewiertem lub przeciskiem) bez naruszenia nawierzchni.Projektowana kanalizacja krzyżować się będzie z infrastrukturą podziemną. Przewiduje się konieczność wykonania zabezpieczeń skrzyżowań projektowanej kanalizacji z infrastrukturą podziemną zgodnie z projektem. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 2000 PLN
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu kanału sanitarnego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej.

II.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji gdy: 1) Zamawiający odstąpi od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedza techniczną, a wynikających np. z technologii robót. Do ustalenia kosztów niewykonanych robót mają odpowiednio zastosowane zasady określone w § 68 ust. 4 wzoru umowy. 2) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy. 3) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo-wodne będą odbiegać od przeciętnych lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej. 4) Wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. 5) Wystąpi konieczność zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania. 6) Nastąpi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie wynika to z przyczyn, za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych (pok 41), ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, tel.: (041) 36 76 441, fax.: (041) 36 76 353.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, Biuro Obsługi Interesantów (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Autor:  Jadwiga Rakowska Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  13 październik 2010 13:53 Data publikacji:  4 luty 2011 09:42
Wersja:  1.1