MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Placówka Opieki Doraźnej

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
 
W Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach
 
 
 
            Działając na podstawie Zarządzenie Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, Placówka Opieki Doraźnej Azyl w Kielcach informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego w postaci Garażu blaszanego o wartości księgowej 1.500. zł Nr inwentarzowy: 1/TR/10/07 Rok zakupu: 2007, z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej, bądź na sprzedaż.
 
Jednostki zainteresowane przejęciem składnika rzeczowego majątku ruchomego proszone są o złożenie do dnia 15 października 2012 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie, skierowanego do Dyrektora Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach.
 

Informacje Podstawowe

Informacje podstawowe Placówki Doraźnej "AZYL"

Kierownictwo

Informacje na temat Kierownictwa w Placówce Opieki Doraźnej "AZYL"

Ogłoszenie o sprzedaży garażu

Kielce, dn. 06.06.2013r.

Ogłoszenie o sprzedaży garażu blaszanego

Placówka Opieki Doraźnej „Azyl" w Kielcach zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup używanego garażu blaszanego, znajdującego się na terenie Placówki Opieki Doraźnej „Azyl" w Kielcach przy ulicy Kołłątaja 4. Ustala się minimalną cenę brutto na kwotę 300,00 zł. Zaleca się zapoznanie ze stanem garażu.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zakup garażu".
2. Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu komórkowego.
3. Oferta przedstawia proponowaną cenę brutto (nie mniej niż 300,00 zł).
4. Oferty należy składać do dnia 17.06.2013 roku do godz. 10 00 w siedzibie Placówki Opieki Doraźnej „Azyl", w pokoju nr 32 (sekretariat).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2013 roku o godz. 10 30.
6. Sprzedający wybierze kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
7. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie powiadomiony pisemnie.
8. Wybrany oferent zobowiązany będzie w ciągu 3 dni od podpisania umowy:
- do wpłaty oferowanej kwoty na konto Placówki Opieki Doraźnej „Azyl" w Kielcach wskazane w rachunku,
- do odbioru garażu na własny koszt.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41/345-31-71; 41/345-08-59.

Zmiana nazwy placówki

Zmiana nazwy placówki z Pogotowie Opiekuńcze w Kielcach, ul. Kołłątaja 4 na Placówkę Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach, ul. Kołłątaja 4