MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2017 r. do projektu uchwały Nr XLV/     /2017 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2017r. do projektu uchwały Nr XLV/     /2017 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 – 2045

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na „Ojca Kolumbina Tomaszewskiego".

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy W. Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Fabrycznej
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok

Projekt uchwały Rady Miasta

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Janusza Kusocińskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Miedzianej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego
w Kielcach na lata 2017-2022.

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

projekt uchwały w sprawie zobowiązania do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Kielce rodziny repatriantów.

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców
w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za
korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karczunek (dz. nr 380/1)

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kielcach

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę
Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 67 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4