MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 maja 2018r. do projektu uchwały Nr LVI/     /2018 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 – 2045

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045

Projekt Uchwały Rady Miasta

Projekt Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Mała Zgoda oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach  gm. Morawica

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 4/105)

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Miasta Kielce.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałami Nr XLII/746/2013z 14 marca 2013 roku, Nr LXV/1158/2014z 4 września 2014 roku, Nr XVII/326/2015z 10 grudnia 2015 roku.

projekt uchwały Rady Miasta Kielce

projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

projekt uchwały Rady Miasta kKielce

projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc - z Winnicy na Ukrainie

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI" na obszarze miasta Kielce