MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie założenia publicznej szkoły ponadpodstawowej

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nadania imienia Technikum nr 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie uchylenia nadania imienia zespołowi Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kilece w sprawie wzniesienia pomnika Przemysława Gosiewskiego na terenie miasta Kielce
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie  zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej" na obszarze miasta Kielce
 

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej  położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego         nr 264 B

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tujowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 815/9)

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Na Ługach (dz. nr 1043/1)