MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.      administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miejska Kuchnia Cateringowa
w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 36A,

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iodo@mkc.mopr.kielce.pl,

3.      dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)      wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);

b)      realizacji zadań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

c)      ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zapewnienia bezpieczeństwa mienia jednostki oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jej dyspozycji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

d)     wykonania warunków zawartej umowy (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).    

4.      odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa;

5.      dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6.      przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7.      w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność              z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8.      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;

9.      przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane,

10.  pozyskiwane dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych systemach podejmowania decyzji;

11.  pozyskiwane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12.  administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.