MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

RADA MIASTA KIELCE

RADA MIASTA KIELCE

25-303 Kielce, ul. Rynek 1
tel. 41 36 76 110
fax 41 34 44 301

WŁAŚCIWOŚCI RADY MIASTA

1.Uchwalanie Statutu Miasta.

2.Ustalanie wynagrodzenia Prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3.Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek Prezydenta.

4.Uchwalanie budżetu Miasta rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

5.Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6.Uchwalanie programów gospodarczych.

7.Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

8.Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrebnych ustawach.

9.Podejmowanie uchwał w sprawach majatkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

a.Określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

b.Emitowania obligacji oraz określania zasad i zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta.

c.Zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

d.Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym.

e.Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta.

f.Tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowynia z nich.

g.Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta.

h.Tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

i.Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym.

10.Określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

11.Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, z zakresu właściwosci powiatu oraz samorządu województwa, na podstawie porozumień z tymi jednostkami.

12.Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

13.Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionanych.

14.Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.

15.Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.

16.Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

17.Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.TRYB DZIAŁANIA RADY

Rada Miasta obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miasta w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

Rada Miasta na sesji podejmuje uchwały, postanowienia, rezolucje i apele oraz zalecenia. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić radny, Prezydent, komisje Rady, Kluby radnych. Projekt uchwały zawierający podstawę oraz ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, oraz organów odpowiedzialnych za jej realizację a także uzasadnienie, powinien być przekazany na piśmie do Przewodniczącego Rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu w porządku obrad sesji.


Autor:  Elżbieta Korczyńska p.o. dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta
Data utworzenia:  29 styczeń 2009 09:39 Data publikacji:  13 maj 2019 08:28
Wersja:  1.7