MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członkow komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2018 r. w zakresie działań na rzecz osob niiepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogloszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Rejonie Opiekuńczym "Śródmieście "

Ogłoszenie

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2017 rok

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Rejonie Opiekuńczym "Śródmieście" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Informacja o uchyleniu ogłoszenia o naborze Partnera do projektu w ramach konkursu nr  RPSW.09.02.03-iz-00-26-186/18

Ogłoszenie

Informacja o uchyleniu ogłoszenia o naborze Partnera do projektu w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-LZ.00-26-195/18

Ogloszenie

Sprawozdanie z efektów pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach za 2017 rok

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-195/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-LZ.00-26-186/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Ogloszenie

Oferta Poskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Ośrodek wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słabowidzących – Klub Seniora PZN 2018" w terminie 01.06.2018r. - 31.07.2018 r. składaną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Kielce w 2017 roku

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadrowo-płacowych Centrum Obsługi Placówek w Kielcach

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Miasta Kielce na rok 2018 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie

Centrum Obsługi Placówek w Kielcach ogłasza nabor na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadrowo -organizacyjnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2018 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Informacja

Informacja o realizacji samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych miasta Kielce za 2017 rok

Informacja

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

Informacja

Informacja o wynikach przetargu pn. „Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach, przy ul. Żniwnej 4"

Informacja

Informacja dla wykonawców w OIT ul. Żniwna 4

Ogłoszenie

 " Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno- Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach , przy ul. Żniwnej ." 

Wyświetlanie 1 - 20 z 71 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4