MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Oferta

Oferta realizacji zadania publicznego

ogloszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Oferta

Oferta Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "My -Wy- Oni" w Kielcach na realizację zadania publicznego " Aktywni społecznie i zawodowo "- klub dla osób niepełnosprawnych w terminie 11.09.2017- 08.12.2017 r. składana w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko          urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Oferta

Oferta Fundacji SENIORZY Z KLASĄ 50+ w Kielcach

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w 2017 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sprawozdanie z monitoringiu i ewaluacji

Sprawozdanie z monitoringu i ewaluacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2014-2016

Oferta Polskiego Związku Niewidomych

Oferta Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego "Ośrodek wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słobo widzących- Klub Seniora" w terminie 01.08.2017 - 29.10.2017 r. składana w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Ogłoszenie

Oferta Świętokrzyskiego Towarzystwa Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na realizację zadania publicznego "Po zdrowie na konie" w terminie 01.08.2017r. -29.10.2017r. składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie

Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p n. "Wakacje z profilaktyką dla dzieci i młodzieży z placówkiwsparcia dziennego działającej przy ŚKA"RAJ" w Kielcach

ogłoszenie

Sprawozdanie z efektów pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach za rok 2016.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Miasta Kielce na rok 2017 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Kielce za 2016 rok

Ogłoszenie

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2016 rok

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30

Wyświetlanie 1 - 20 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3