MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Informacje lokalne

Informacje lokalne

Kielce – miasto na prawach powiatu, stolica województwa świętokrzyskiego


Pełna nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kielce


Status prawny gminy

Miasto ma nadany długoterminowy

rating krajowy i międzynarodowy


osoba prawna

Liczba mieszkańców
186.249
(stan na 30.09.2018 r. według ewidencji ludności)

Powierzchnia ogółem

109,45 km2
(stan z 28 listopada  2011 r. wg. GUS)

 

 

 

 

1.Walory
2.Przedmiot działania
3.Organizacja
4.Dane teleadresowe

1. Walory

 

·  Gospodarcze, naukowo-kulturalne oraz turystyczne centrum regionu.

·  Ceniony ośrodek wystawienniczo - handlowy: Targi Kielce S.A. na drugim miejscu w kraju.

·  Wiele wysokiej klasy zabytków, m.in. barokowy Pałac Biskupów krakowskich z XVII w.– siedziba Muzeum Narodowego, bazylika katedralna wzniesiona w 1171 r.

·  Liczne muzea: Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Pamięci Narodowej, Wsi Kieleckiej, Zabawek i Zabawy, Historii Kielc, Diecezjalne, Geologiczne.

·    Niezwykłe walory ekologiczne: pięć rezerwatów przyrody w granicach miasta, kilkadziesiąt szlaków turystycznych, trasy rowerowe, naśnieżane stoki narciarskie.

·     Atrakcyjna oferta kulturalna przez cały rok.

 

 2. Przedmiot działania


Do zakresu działania Miasta Kielce należą:

1.  Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2016 r. poz. 446).

2.     Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   ( Dz. U. 2016 r.  poz. 814).

3.  Zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej  – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami) i w ustawie z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz zlecone w innych ustawach, jako sprawy należące do zakresu działania i wykonywane przez organy miast oraz organy miast na prawach powiatu.

4. Zadania wynikające z porozumienia określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

3.Organizacja

Organizację wewnętrzną Miasta określa Statut Miasta Kielc, stanowiący załącznik do Uchwały  Nr XLIV/1056/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009 roku.

4. Dane teleadresowe

URZĄD MIASTA KIELCE
25-303 Kielce, Rynek 1
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6 

25-514 Kielce, ul. Kozia 3 (II piętro)
25-514 Kielce, ul. Kozia 3 (parter)
25-619 Kielce, ul. Młoda 28
25-323 Kielce, al. Solidarności 34 - EXBUD
25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7
Tel. Centrali:  41 36 76 000
Fax  41 34 42 763


Biuro Obsługi Urzędu i Interesantów
Rynek 1
Tel.  41 36 76 009; 41 36 76 099, 41 36 76 145, 41 36 76 146, 41 36 76 147, 41 36 76 148
ul. Strycharska 6
Tel.  41 36 76 509

Bezpłatna infolinia
Tel.  800-166-726


Regionalne Centrum Informacji Turystycznej 
ul. Sienkiewicza 29
25-303 Kielce
Tel. 41 348 00 60                                                                                         

www.swietokrzyskie.travel                                                                                                                     

e-mail: informacja@ swietokrzyskie.travel

Rzecznik Prasowy Prezydenta
Anna Ciulęba                                                                                                                                                    

Rynek 1, pok. 111
Tel.  41 36 76 111                                                                                                        

anna.ciuleba@um.kielce.pl

Sekretariat Prezydenta Wojciecha Lubawskiego
Rynek 1,  pok. 105
Tel. 41-36-76-105 
Fax 41-34-42-763

zofia.biel@um.kielce.pl

 

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Andrzeja Syguta
ul. Strycharska 6, pok. 702
Tel. 41-36-76-551, 
Fax  41-34-32-200

hanna.czubinska@um.kielce.pl

 

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Czesława Gruszewskiego
Rynek 1,  pok. 108 
Tel. 41-36-76-108, 
Fax  41-34-44-391

anita.gosudarska@um.kielce.pl

 

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Tadeusza Sayora
Rynek 1,  pok. 121
Tel.  41-36-76-121 

anna.duda1@um.kielce.pl

 

Sekretariat Sekretarza Miasta Janusza Kozy

Rynek 1, pok. 105
Tel. 41-36-76-105
Fax 41-34-42-763

janusz.koza@um.kielce.pl

 

Sekretariat Skarbnika Miasta Barbary Nowak

Rynek 1, pok.108
tel. 41-36-76-108
fax. 41-34-42-763

barbara.nowak@um.kielce.pl


Autor:  Zastępca Dyr. Wydziału Organizacyjnego - Elżbieta Korczyńska Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 11:36 Data publikacji:  14 listopad 2018 10:19
Wersja:  5.1