MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Petycja z dnia 18 marca 2019 r. z żądaniem "podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Kielcach"

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji:

Petycja z żądaniem "podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Kielcach"

Data złożenia petycji:

19 marca 2019 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji–Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wybudowania drogi w ulicy Monte Cassino wraz z odwodnieniem

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie wybudowania drogi w ulicy Monte Cassino wraz z odwodnieniem

Data złożenia petycji:
11 marca 2019 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie reaktywowania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kielcach oraz złych warunków nauczania w budynkach przy ul. Kryształowej 6 i ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Rodzice uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

Osoba reprezentująca:

Kinga Bomba

ul. Sandomierska 76/62

25-318 Kielce

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie złych warunków, w jakich obecnie w budynku przy ul. Kryształowej 6 w Kielcach pobieraja naukę wychowankowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Branżowej I stopnia nr 8, przeniesionej do budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach oraz reaktywowania działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 (w skład którego wchodziłyby: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Szkoła Branżowa I stopnia nr 8 oraz internat) w poprzedniej siedzibie przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach

Data złożenia petycji: 17 grudnia 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji– Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu organizowania w Kielcach przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt oraz innych imprez, podczas których zwierzęta traktowane są w sposób niehumanitarny

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu organizowania w Kielcach przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt oraz innych imprez, podczas których zwierzęta traktowane są w sposób niehumanitarny.

Data złożenia petycji:
14 września 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji– Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli usytuowanych na obszarze Miasta Kielce wewnętrznej analizy stanu faktycznego w zakresie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w tych placówkach oświatowych

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie przeprowadzenia przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli usytuowanych na obszarze Miasta Kielce wewnętrznej analizy stanu faktycznego w zakresie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w tych placówkach oświatowych, zwłaszcza zapewnienia przedszkolakom i uczniom stałego oraz bezpłatnego dostępu do wody pitnej.

Data złożenia petycji: 21 sierpnia 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji– Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 6 sierpnia 2018 r.w sprawie dokonania analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych i podjęcia działań w zakresie polityki zwalczania uciążliwych zapachów.

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warzszawa

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie dokonania analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych i podjęcia działań w zakresie polityki zwalczania uciążliwych zapachów.

Data złożenia petycji: 06.08.2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Śrowiskiem

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz szybkiego wykonania chodnika dla pieszych przy ul. Wybranieckiej w Kielcach

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca: Mieszkańcy osiedla Baranówek (ponad 900 osob), a w szczególności terenów przyległych do ulicy Wybranieckiej.

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz szybkiego wykonania chodnika dla pieszych przy ul. Wybranieckiej w Kielcach.

Data złożenia petycji: 7 czerwca 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 24 kwietnia 2018 r.w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kielcach

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1

ul. Warszawska 96

25-401 Kielce

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kielcach

Data złożenia petycji: 8 czerwca 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w 2017 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w 2017 r. [zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870)]

Petycja z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do planu remontów dróg na rok 2018 remontu ul. Pomorskiej (szczególnie w zakresie chodników)

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie wprowadzenia do planów remontów dróg na rok 2018 remontu ul. Pomorskiej (szczególnie w zakresie chodników).

Data złożenia petycji: 30 kwietnia 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej w sprawie wydania zaświadczeń o samodzielności lokali usytuowanych w budynkach położonych w Kielcach, przy ul. Jurajskiej 1 B i 1 C.

Od dnia 20 kwietnia 2018 r. wpływają do Prezydenta Miasta Kielce od osób fizycznych petycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ze zm.) zawierające postulat wydania zaświadczeń o samodzielności lokali usytuowanych w budynkach położonych w Kielcach, przy ul. Jurajskiej 1 B i 1 C.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W związku z powyższym będą rozpatrywane łącznie.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w BIP Urzędu Miasta Kielce. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Petycja z dnia 16 i 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania zaświadczeń o samodzielności lokali usytuowanych w budynkach, położonych w Kielcach przy ul. Jurajskiej 1 B i 1 C - petycja wielokrotna.

Podmiot wnoszacy petycję:

Wnioskodawca:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie wydania zaświadczeń o samodzielności lokali usytuowanych w budynkach, położonych w Kielcach przy ul. Jurajskiej 1 B i 1 C.

Data złożenia petycji: 20 kwietnia 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji - Wydział Architektury i Budownictwa

Monitorujący - Wydział Organizacyjny

Załączniki:

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej.

Petycja z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie pozostawienia pasa drogowego ul. Sandomierskiej w istniejącym kształcie lub zastosowanie rozwiązań, które pozwolą na zachowanie dotychczasowych ogrodzeń posesji (na odcinku ul. Sandomierskiej: od skrzyżowania z ul. Szczecińską do granic miasta)

Podmiot wnoszacy petycję:

Wnioskodawca:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie pozostawienia pasa drogowego ul. Sandomierskiej w istniejącym kształcie lub zastosowanie rozwiązań, które pozwolą na zachowanie dotychczasowych ogrodzeń posesji (na odcinku ul. Sandomierskiej: od skrzyżowania z ul. Szczecińską do granic miasta).

Data złożenia petycji: 12 kwietnia 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Monitorujący - Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach i zmian organizacji szkół wchodzących w jego skład

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kielcach

ul. Warszawska 96

25-401 Kielce

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach i zmian organizacji szkół wchodzących w jego skład.

Data złożenia petycji: 23 stycznia 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący – Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 8 września 2017 r. dotycząca kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach oraz zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do wody pitnej

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji:

Dotyczy przeprowadzenia przez dyrektorów szkół podstawowych usytuowanych na obszarze Miasta Kielce wewnętrznej analizy stanu faktycznegonw zakresie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach, zwłaszcza zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej.

Data złożenia petycji:

11 września 2017 r.

złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 4 września 2017 r. dotycząca udziału szkół podstawowych Miasta Kielce w IV Edycji Programu "Wzorowa Łazienka"

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji:

Dotyczy udziału szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Kielce w IV Edycji Programu "Wzorowa Łazienka".

Data złożenia petycji:

5 września 2017 r.

złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 31 lipca 2017 r. dotycząca poparcia inicjatywy "Kielce - Radom Airport Express" w sprawie połączenia kolejowego z Portem Lotniczym Radom, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Pan Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

"Wieczorna.pl" Sp. z o.o.

tel.: +48604443623

fax: +442035142037

e-mail: adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, 65-154 Zielona Góra

Przedmiot petycji:

Dotyczy poparcia inicjatywy "Kielce - Radom Airport Express" jako dedykowanego połączenia lotniskowego z Kielc na najbliższe lotnisko.

Data złożenia petycji: 31 lipca 2017 r.

złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Zgodnie z prośbą wnioskodawcy petycję przekazano Panub Dariuszowi Kozakowi, Przewodniczacemu Rady Miasta Kielce, celem zapoznania z jej przedmiotem Radnych Rady Miasta Kielce.

Petycja z dnia 2 czerwca 2017 r.

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

KIELECKA PLATFORMA KOMUNIKACYJNA

Koordynator

Pan Filip Jackowski

ul. Dolomitowa 5/8

e-mail: jackowskifilip@gmail.com

Przedmiot petycji:

Dotyczy utworzenia przystanku autobusowego przy ul. Żelaznej w Kielcach.

Data złożenia petycji: 2 czerwca 2017 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w 2016 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w 2016 r. [zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123)]

Petycja z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Pan Przemysław Chmiel

ul. Kruszcowa 5/5

25-758 Kielce

Przedmiot petycji:

Dotyczy uruchomienia na osiedlu Podkarczówka Klubu Seniora w pomieszczeniach po dawnym LO nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach.

Data złożenia petycji: 21 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Monitorujący – Wydział Organizacyjny

Wyświetlanie 1 - 20 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2