MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Biuro Rady Miasta

Petycja

Petycja złożona przez: nie wyrażono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Przedmiot petycji: żądanie zmiany treści Uchwały Miasta Kielce Nr LXI/1369/2018, z dnia 8 października 2018 r. wydanej w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - w części dotyczącej wyłączenia grupy obywateli z możliwości ubiegania się o bonifikatę od jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

PETYCJA W TRAKCIE ROZPATRYWANIA

Petycja

Petycja złożona przez: Katarzyna Gumowska.

Przedmiot petycji: Podjęcie pilnych działań w sprawie zmiany siedziby Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach, mieszczącej się obecnie pod adresem 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16.

PETYCJA W TRAKCIE ROZPATRYWANIA

Petycja

Petycja złożona przez: Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych.

Przedmiot petycji: Zniesienie odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (ŁON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Kielcach.

PETYCJA W TRAKCIE ROZPATRYWANIA