MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Prezydent Miasta

         PREZYDENT MIASTA - ORGAN WYKONAWCZY

                        PREZYDENT MIASTA KIELCE

                         BOGDAN BRUNON WENTA

Data wyboru na urząd: 4 listopada 2018 roku

Adres: 25-303 Kielce

Plac: Rynek 1

Numer pokoju: 105

Telefon-sekretariat:  41 36 76 105

FAX: 41 34 42 763

e-mail: prezydent@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów:

ŚRODY w godzinach: 10:00 - 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie lub  poprzez formularz kontaktowy „Umów się na spotkanie"

Nadzór:

Prezydent Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały, równorzędne komórki organizacyjne i biura:

1) Kancelaria Prezydenta,

2) Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Dowodów Osobistych i Referat Ewidencji Ludności,

3) Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej,

4) Wydział Urbanistyki i Architektury,

5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

6) Wydział Geodezji,

7) Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi,

8) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

9) Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City.

W obszarze nadzoru Prezydenta Miasta znajdują się zadania realizowane przez nw. jednostki organizacyjne miasta:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

2) Zarząd Transportu Miejskiego,

3) Straż Miejska,

4) Kielecki Park Technologiczny,

5) Centrum Kształcenia Praktycznego,

6) Miejski Zarząd Budynków,

7) Miejski Zarząd Dróg,

8) Geopark Kielce,

9) Wzgórze Zamkowe.

W obszarze nadzoru znajdują się nw. spółki:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ,

2) Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o.,

3) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.,

4) Kieleckie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o. o. ,

5) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.,

6) Targi Kielce S.A.,

7) Port Lotniczy Kielce S.A. ,

8) Korona S.A.,

9) Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.,

10) Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Radomska Giełda Rolna S.A.

W obszarze nadzoru znajdują nw. jednostki administracji zespolonej:

1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,

2) Komenda Miejska Policji.

3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Prezydent Miasta jest organem wykonawczym Miasta i wykonuje zadania starosty z zakresu administracji rządowej.

Zakres zadań:

Do zakresu zadań Prezydenta Miasta należy w szczególności:

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta.

2. Określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta.

3. Opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

5. Przygotowanie projektu budżetu Miasta.

6. Wykonywanie budżetu Miasta.

7. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

8. Udzielanie pełnomocnictw kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

9. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Prezydent Miasta kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje miasto na zewnątrz.

Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta, którego organizację i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny.

Prezydent Miasta między innymi:

1. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zespolonych służb, inspekcji i straży.

2. Nadzoruje pracę dyrektorów wydziałów, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zespolonych służb, inspekcji i straży.

3. Powierza prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcom i Sekretarzowi Miasta lub Skarbnikowi.

4. Powołuje swoich zastępców i wyznacza spośród nich swojego pierwszego, drugiego i trzeciego zastępcę, którzy zastępują Prezydenta w czasie jego nieobecności.

5. Jest Szefem Obrony Cywilnej i organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w Mieście Kielce.

6.Sprawuje nadzór nad sprawami obronnymi, planowaniem przestrzennym, strategią i rozwojem miasta w tym inwestycji miejskich, przekształceniami i nadzorem właścicielskim, współpracą w zakresie pozyskiwania na rzecz miasta środków pozabudżetowych, zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, komunikacją społeczną, sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego.

7. Opracowuje plan operacyjny ochronny przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

8.Pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników lub Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek, w których Miasto jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem.

9.Ustanawia priorytety z zakresu zarządzania Urzędem potrzebne dla efektywnej realizacji zadań zdefiniowanych w strategii Miasta poprzez:

a) wyznaczanie i zatwierdzenie celów i zadań,

b) monitorowanie realizacji określonych celów i zadań przy pomocy narzędzi przewidzianych w systemie kontroli zarządczej. może powoływać zarządzeniem ogólnomiejskie zespoły opiniująco – doradcze, określając ich cele i zadania

10.Prezydent może powierzyć prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi lub Skarbnikowi.

11. Prezydent rozstrzyga spory wynikłe na tle podziałów kompetencyjnych między Dyrektorami Wydziałów oraz między Dyrektorami Wydziałów i Kierownikami Jednostek organizacyjnych miasta.

12. Wydaje zarządzenia i dyspozycje w celu prawidłowego wykonywania zadań gminy i miasta na prawach powiatu.

13. Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

14. Pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


Autor:  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego - Elżbieta Korczyńska Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 13:36 Data publikacji:  4 lipiec 2019 09:26
Wersja:  3.7