MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Prezydent Miasta

PREZYDENT MIASTA - ORGAN WYKONAWCZY

 

Prezydent Miasta Kielce

BOGDAN BRUNON WENTA

Data wyboru na urząd: 4 listopada 2018 roku

Adres: 25-303 Kielce

Plac: Rynek 1

Numer pokoju: 105

Telefon-sekretariat: 41 36 76 105

FAX: 41 34 42 763

e-mail: prezydent@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów: po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie

Nadzór:

Prezydent Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały, równorzędne komórki organizacyjne oraz stanowiska:

1.Wydział Organizacyjny,

2. Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

3.Wydział Kultury i Promocji Miasta,

4.Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,

5.Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością,

6.Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

7.Urząd Stanu Cywilnego,

8.Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

9.Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

10Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,

11. Rzecznik Prasowy,

12. Zespół Radców Prawnych,

13. Stanowisko ds. BHP.

W obszarze nadzoru Prezydenta Miasta znajdują się zadania realizowane przez nw. miejskie jednostki organizacyjne:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

2. Zarząd Transportu Miejskiego,

3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,

4. Komenda Miejska Policji,

5. Straż Miejska,

6. Biuro Wystaw Artystycznych,

7. Dom Środowisk Twórczych,

8. Muzeum Zabawek i Zabawy,

9. Miejska Biblioteka Publiczna,

10. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś",

11. Kielecki Teatr Tańca,

12. Kieleckie Centrum Kultury,

13. Dom Kultury „Zameczek",

14. Muzeum Historii Kielc,

15. Wzgórze Zamkowe,

16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Prezydent Miasta jest organem wykonawczym Miasta i wykonuje zadania starosty z zakresu administracji rządowej.

Zakres zadań:

Do zakresu zadań Prezydenta Miasta należy w szczególności:

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta.

2. Określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta.

3. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

4. Przygotowanie projektu budżetu Miasta.

5. Wykonywanie budżetu Miasta.

6. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

7. Udzielanie pełnomocnictw kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Prezydent Miasta kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje miasto na zewnątrz. Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta, którego organizację i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny.

Prezydent Miasta między innymi:

1. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zespolonych służb, inspekcji i straży.

2. Nadzoruje pracę dyrektorów wydziałów, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zespolonych służb, inspekcji i straży.

3. Powierza prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcom i Sekretarzowi Miasta lub Skarbnikowi.

4. Powołuje swoich zastępców.

5. Wyznacza spośród nich swojego pierwszego, drugiego i trzeciego zastępcę, którzy zastępują Prezydenta w czasie jego nieobecności.

6. Powołuje Pełnomocników, zespoły doradców, komisje do realizacji określonych zadań o szczególnym znaczeniu dla Miasta.

7. Ustanawia priorytety z zakresu zarządzania Urzędem potrzebne dla efektywnej realizacji zadań zdefiniowanych w Strategii Miasta poprzez określenie i zatwierdzenie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta oraz monitorowanie realizacji zawartych w niej celów przy pomocy narzędzi przewidzianych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

8. Zarządzając Urzędem preferuje procesowo - zadaniowe podejście, realizowane zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania 9. Stanowi najwyższe kierownictwo Urzędu w rozumienie normy PN-EN ISO 9001, PN- ISO/ICE 27001 i wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

10. Jest Szefem Obrony Cywilnej i organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w Mieście Kielce.

11. Sprawuje nadzór nad sprawami obronnymi, planowaniem przestrzennym, strategią i rozwojem miasta w tym inwestycji miejskich, przekształceniami i nadzorem właścicielskim, współpracą w zakresie pozyskiwania na rzecz miasta środków pozabudżetowych, zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, komunikacją społeczną, sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego.

12. Opracowuje plan operacyjny ochronny przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

13. Pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników lub Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek, w których Miasto jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem.

14. Wydaje zarządzenia w celu prawidłowego wykonywania zadań gminy i miasta na prawach powiatu.

15. Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

16. Pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


Autor:  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 13:36 Data publikacji:  27 listopad 2018 14:24
Wersja:  3.1