MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Skarbnik Miasta

SKARBNIK MIASTA

 

 

BEATA PAWŁOWSKA

Data powołania na stanowisko:   21 luty 2019 roku - Uchwała Rady Miasta Kielce Nr VII/106/2007 z dnia 21 lutego 2019r.

Adres:   25-303 Kielce, ul. Rynek 1

Numer pokoju:   108

Telefon - sekretariat:    41 36 76 108

e-mail:    beata.pawlowska@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów:   poniedziałek – piątek, godz.: 7:30 - 15:30 /po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie/

Nadzór:

Skarbnik Miasta – Beata Pawłowska jest głównym księgowym budżetu Miasta, sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące Wydziały:

1) Budżetu i Księgowości,

2) Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Zadania:

Prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Prezydenta w zakresie gospodarki finansowej Miasta,

a w szczególności:

1) opracowanie projektów budżetu Miasta,

2) nadzorowanie prowadzenia księgowości budżetowej, gospodarki finansowej zgodnie   z obowiązującymi przepisami,

3) opracowanie i przedstawianie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta,

4) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

5) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,

6) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta , w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

7) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji w zakresie udzielonych upoważnień,

8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta.

Skarbnik opracuje i przygotuje projekty zarządzeń Prezydenta w sprawie:

1) wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

2) wprowadzenia zasad uprzedniej weryfikacji zadań planowanych przez Urząd,

3) wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów związanych z zawieraniem umów zleceń i umów o dzieło,

4) publikacji informacji w Urzędowym Rejestrze Umów i utworzenie oraz publikację rejestru faktur związanych z wydatkami Urzędu Miasta.  


Autor:  Elżbieta Korczyńska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 14:17 Data publikacji:  17 maj 2019 10:03
Wersja:  2.6