MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu
i obsłudze szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
, obejmującej:

Świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie:

Szkolenie 1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów partnerskich;

Szkolenie 2. Szkolenie z obszaru inteligentne miasta/obszary w kontekście budowy inteligentnego KOF;

Szkolenie 3. Prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych z UE;

Szkolenie 4. Elektronizacji zamówień publicznych;

 Szkolenie 5. Możliwości realizacji przedsięwzięć na terenie KOF w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Przetarg nieograniczony Or-III.271.44.2018

Wykonanie dla potrzeb MSIP cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanie w oparciu o uzyskane dane  produktów, w tym  m.in. ortofotomapy wysokiej dokładności, fotoplanów, modelu 3D Kielc wraz z dostarczeniem oprogramowania typu desktop oraz serwisu internetowego
do zarządzania tymi danymi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

"Przetarg nieograniczony Or-III.271.41.2018"

Obsługa 12 szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Kielce w latach 2019 - 2020

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.40.2018

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu i Promocja projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.37.2018

Grupowe ubezpieczenie pracowników Urzędu Miasta Kielce, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.36.2018

Trzy długoterminowe kredyty bankowe
w łącznej wysokości 89 600 000 złotych dla Gminy Kielce

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.30.2018

Zorganizowanie autokarowej wycieczki „Kraje Bałtyckie"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

"Przetarg nieograniczony Or-III.271.27.2018"

„Świadczenie w okresie od 6 sierpnia do 19 sierpnia 2018 r. usługi transportowej drużyn (tj. zawodniczek i sztabu szkoleniowego) uczestniczących w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata Kobiet  do lat 18 w Piłce Ręcznej - Polska 2018, które odbędą się w Kielcach w sierpniu 2018 roku"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Zaproszenie do składania ofert

 

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, obejmującej:

Zadanie 1.Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie:

Szkolenie 1. Zarządzania ryzykiem w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

Szkolenie 2. Przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

Szkolenie 3. Rozliczania projektów ZIT współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014;

Szkolenie 4. Kontroli i audytu projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Zadanie 2. Świadczenie usługi szkoleniowejz języka angielskiego dla IP ZIT (poziom B2).

Przetarg nieograniczony Or-III.271.24.2018

Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów i zagospodarowania działki w związku z realizacją projektu pn: „Budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.16.2018

Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.19.2018

Zorganizowanie autokarowej wycieczki „Kraje Bałtyckie"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.18.2018

Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów
i zagospodarowania działki w związku z realizacją projektu pn: „Budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar" w Kielcach

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.17.2018

Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Zaproszenie do składania ofert - usługi szkoleniowe

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

zaprasza do składania ofert

na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

 

Dodano załączniki 8. i 9. - Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dodano załącznik 10. - Informacja z otwarcia ofert

Dodano załącznik 11. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Zaproszenie do składania ofert

2. zapytanie ofertowe

3. Szczegółowy opis zamówienia

4. Formularz oferty

5. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

6. wzór umowy

7. szczegółowa kalkulacja

Przetarg nieograniczony Or-III.271.32.2017

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie:  www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.37.2017

Ogłoszenie nr 576021-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.

Gmina Kielce: Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanego w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.30.2017

Ogłoszenie nr 553361-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Gmina Kielce: Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Gminy Kielce i Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony Or-III.271.29.2017

Ogłoszenie nr 553715-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Gmina Kielce: Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanego w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Przetarg nieograniczony Or-III.271.25.2017

Ogłoszenie nr 539463-N-2017 z dnia 2017-06-28 r.

 

Gmina Kielce: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji informacji zawartych
w ewidencji gruntów i budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wyświetlanie 1 - 20 z 80 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4