MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert - usługi szkoleniowe

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

zaprasza do składania ofert

na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

 

Dodano załączniki 8. i 9. - Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dodano załącznik 10. - Informacja z otwarcia ofert

Dodano załącznik 11. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Zaproszenie do składania ofert

2. zapytanie ofertowe

3. Szczegółowy opis zamówienia

4. Formularz oferty

5. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

6. wzór umowy

7. szczegółowa kalkulacja

Przetarg nieograniczony Or-III.271.32.2017

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie:  www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.37.2017

Ogłoszenie nr 576021-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.

Gmina Kielce: Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanego w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.30.2017

Ogłoszenie nr 553361-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Gmina Kielce: Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Gminy Kielce i Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony Or-III.271.29.2017

Ogłoszenie nr 553715-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Gmina Kielce: Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanego w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Przetarg nieograniczony Or-III.271.25.2017

Ogłoszenie nr 539463-N-2017 z dnia 2017-06-28 r.

 

Gmina Kielce: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji informacji zawartych
w ewidencji gruntów i budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.16.2017

Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 519556-N-2017 z dnia 2017-05-29 r.

Gmina Kielce: Wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości"

 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.15.2017

Opracowanie dokumentu operacyjnego „Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce" obejmującego diagnozę stanu lokalnej gospodarki oraz określenie kierunków rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia jego konkurencyjności
 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.14.2017

Trzy długoterminowe kredyty bankowe
w łącznej wysokości 60 500 000 złotych dla Gminy Kielce

Przetarg nieograniczony Or-III.271.9.2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

Przetarg nieograniczony Or-III.271.10.2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne


Zorganizowanie autokarowej wycieczki do Rumunii

 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.46.2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publicze

Nadanie Miastu Kielce długoterminowej oceny wiarygodności kredytowej na skali międzynarodowej oraz krajowej, polskiej wraz z aktualizacjami

Przetarg nieograniczony Or-III.271.44.2016

Obsługa 11 szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Kielce w latach 2017 - 2018

Przetarg nieograniczony Or-III.271.40.2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne


Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiających korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach"

 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.38.2016

 

Cztery długoterminowe kredyty bankowe w łącznej wysokości 104 000 000,00 złotych dla Gminy Kielce

Przetarg nieograniczony Or-III.271.34.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne


Kielce: Grupowe ubezpieczenie pracowników Urzędu Miasta Kielce ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci

Przetarg nieograniczony Or-III.271.26.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne


Opracowanie studium wykonalności dla projektu: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach

 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.27.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne


Kielce: Opracowanie studium wykonalności dla projektu: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

Przetarg nieograniczony Or-III.271.22.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne


Kielce: Zorganizowanie autokarowej wycieczki do Chorwacji
Numer ogłoszenia: 66495 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wyświetlanie 1 - 20 z 66 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4