MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony A-II.271.20.2019

Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu  dokumentu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako element koncepcji inteligentnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu ,,Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony A-II.271.16.2019

Dwa długoterminowe kredyty bankowe w łącznej wysokości 66 740 000,00 złotych dla Gminy Kielce

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony A-II.271.10.2019

Przeprowadzenie prac, w tym badań i warsztatów, których głównym celem jest opracowanie polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 - 2030 dla partnerstwa pod nazwą: Kielecki Obszar Funkcjonalny, realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert

 Urząd Miasta Kielce,

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, 

w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

zaprasza do składania ofert  na organizację i przeprowadzenie szkoleń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony Or-III.271.9.2019

Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu
i obsłudze szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
, obejmującej:

Świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie:

Szkolenie 1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów partnerskich;

Szkolenie 2. Szkolenie z obszaru inteligentne miasta/obszary w kontekście budowy inteligentnego KOF;

Szkolenie 3. Prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych z UE;

Szkolenie 4. Elektronizacji zamówień publicznych;

 Szkolenie 5. Możliwości realizacji przedsięwzięć na terenie KOF w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Przetarg nieograniczony Or-III.271.44.2018

Wykonanie dla potrzeb MSIP cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanie w oparciu o uzyskane dane  produktów, w tym  m.in. ortofotomapy wysokiej dokładności, fotoplanów, modelu 3D Kielc wraz z dostarczeniem oprogramowania typu desktop oraz serwisu internetowego
do zarządzania tymi danymi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

"Przetarg nieograniczony Or-III.271.41.2018"

Obsługa 12 szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Kielce w latach 2019 - 2020

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.40.2018

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu i Promocja projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.37.2018

Grupowe ubezpieczenie pracowników Urzędu Miasta Kielce, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.36.2018

Trzy długoterminowe kredyty bankowe
w łącznej wysokości 89 600 000 złotych dla Gminy Kielce

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.30.2018

Zorganizowanie autokarowej wycieczki „Kraje Bałtyckie"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

"Przetarg nieograniczony Or-III.271.27.2018"

„Świadczenie w okresie od 6 sierpnia do 19 sierpnia 2018 r. usługi transportowej drużyn (tj. zawodniczek i sztabu szkoleniowego) uczestniczących w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata Kobiet  do lat 18 w Piłce Ręcznej - Polska 2018, które odbędą się w Kielcach w sierpniu 2018 roku"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Zaproszenie do składania ofert

 

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, obejmującej:

Zadanie 1.Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie:

Szkolenie 1. Zarządzania ryzykiem w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

Szkolenie 2. Przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

Szkolenie 3. Rozliczania projektów ZIT współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014;

Szkolenie 4. Kontroli i audytu projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Zadanie 2. Świadczenie usługi szkoleniowejz języka angielskiego dla IP ZIT (poziom B2).

Przetarg nieograniczony Or-III.271.24.2018

Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów i zagospodarowania działki w związku z realizacją projektu pn: „Budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.16.2018

Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.19.2018

Zorganizowanie autokarowej wycieczki „Kraje Bałtyckie"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.18.2018

Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów
i zagospodarowania działki w związku z realizacją projektu pn: „Budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar" w Kielcach

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.17.2018

Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Zaproszenie do składania ofert - usługi szkoleniowe

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

zaprasza do składania ofert

na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

 

Dodano załączniki 8. i 9. - Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dodano załącznik 10. - Informacja z otwarcia ofert

Dodano załącznik 11. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Zaproszenie do składania ofert

2. zapytanie ofertowe

3. Szczegółowy opis zamówienia

4. Formularz oferty

5. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

6. wzór umowy

7. szczegółowa kalkulacja

Wyświetlanie 1 - 20 z 85 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5