MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony Or-III.271.24.2018

Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów i zagospodarowania działki w związku z realizacją projektu pn: „Budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Zaproszenie do składania ofert

 

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, obejmującej:

Zadanie 1.Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie:

Szkolenie 1. Zarządzania ryzykiem w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

Szkolenie 2. Przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

Szkolenie 3. Rozliczania projektów ZIT współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014;

Szkolenie 4. Kontroli i audytu projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Zadanie 2. Świadczenie usługi szkoleniowejz języka angielskiego dla IP ZIT (poziom B2).

Przetarg nieograniczony Or-III.271.16.2018

Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.19.2018

Zorganizowanie autokarowej wycieczki „Kraje Bałtyckie"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.18.2018

Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów
i zagospodarowania działki w związku z realizacją projektu pn: „Budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar" w Kielcach

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.17.2018

Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Zaproszenie do składania ofert - usługi szkoleniowe

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

zaprasza do składania ofert

na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

 

Dodano załączniki 8. i 9. - Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dodano załącznik 10. - Informacja z otwarcia ofert

Dodano załącznik 11. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Zaproszenie do składania ofert

2. zapytanie ofertowe

3. Szczegółowy opis zamówienia

4. Formularz oferty

5. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

6. wzór umowy

7. szczegółowa kalkulacja

Przetarg nieograniczony Or-III.271.37.2017

Ogłoszenie nr 576021-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.

Gmina Kielce: Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanego w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.32.2017

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie:  www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.30.2017

Ogłoszenie nr 553361-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Gmina Kielce: Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Gminy Kielce i Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony Or-III.271.29.2017

Ogłoszenie nr 553715-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Gmina Kielce: Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanego w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Przetarg nieograniczony Or-III.271.25.2017

Ogłoszenie nr 539463-N-2017 z dnia 2017-06-28 r.

 

Gmina Kielce: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji informacji zawartych
w ewidencji gruntów i budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.16.2017

Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 519556-N-2017 z dnia 2017-05-29 r.

Gmina Kielce: Wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości"

 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.15.2017

Opracowanie dokumentu operacyjnego „Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce" obejmującego diagnozę stanu lokalnej gospodarki oraz określenie kierunków rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia jego konkurencyjności
 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.14.2017

Trzy długoterminowe kredyty bankowe
w łącznej wysokości 60 500 000 złotych dla Gminy Kielce

Przetarg nieograniczony Or-III.271.9.2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

Przetarg nieograniczony Or-III.271.10.2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne


Zorganizowanie autokarowej wycieczki do Rumunii

 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.46.2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publicze

Nadanie Miastu Kielce długoterminowej oceny wiarygodności kredytowej na skali międzynarodowej oraz krajowej, polskiej wraz z aktualizacjami

Przetarg nieograniczony Or-III.271.44.2016

Obsługa 11 szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Kielce w latach 2017 - 2018

Wyświetlanie 1 - 20 z 72 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4