MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Wynajem lokali mieszkalnych

Wynajem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz 150 z późn. zm.) zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ustala Rada gminy.
W dniu 18 grudnia 2008 r. Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXI/723/2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce z późn. zm., która określa:
  1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
  2. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.
  3. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
  4. Warunki dokonywania zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
  5. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń mieszkanlnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
  6. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
  7. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

    Zasady ustalone powyższą uchwałą stosuje się również przy wynajmie lokali  mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa gospodarowanym przez Prezydenta Miasta  Kielce.


Autor:  Dyrektor Agata Kalita Osoba publikująca: Małgorzata Kwiecień Wydział Mieszkalnictwa
Data utworzenia:  16 grudzień 2009 08:22 Data publikacji:  9 luty 2016 10:30
Wersja:  1.5