MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Polityka czynszowa

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018 zakłada prowadzenie racjonalnej polityki czynszowej, która powinna zapewnić utrzymanie mieszkaniowego zasobu na odpowiednim poziomie technicznym, estetycznym i użytkowym.

Przyjęto zasadę określenia maksymalnej stawki czynszu, która nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu, dla lokali mieszkalnych oddanych przed 01.01.2012r., lokali mieszkalnych oddanych po 01.01.2012r. oraz lokali socjalnych.

Ustalona przez organ wykonawczy stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali podlega obniżeniu, z uwzględnieniem czynników takich jak:

1) lokalizacja budynku,

2) lokalizacja mieszkania w budynku,

3) wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczne i instalacje,

4) stan techniczny budynku.

Wojewoda ogłasza, co 6 miesięcy w dzienniku urzędowym województwa, w drodze obwieszczenia, wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów w województwie, uwzględniając przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalony na podstawie danych z urzędu statystycznego oraz własnych analiz.
Podwyższenie stawki czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, w tym opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych, nie może być dokonywane częściej, niż co 6 miesięcy, a jeżeli poziom rocznego czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyłączeniem opłat niezależnych od właściciela ( opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych ) przekracza 3% wartości odtworzeniwej lokalu, to roczna podwyżka nie może być wyższa niż 10 % dotychczasowego czynszu albo dotychczasowych opłat za używanie lokalu, liczonych bez opłat niezależnych od właściciela.
W razie podwyższenia opłat niezależnych od właściciela jest on zobowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia.

Prezydent Miasta Kielce Zarzadzeniem Nr 447/2011 z dnia 7 grudnia 2011r. ustalił maksymalne stawki czynszu dla lokali, o których mowa wyżej, jak również ustalił procentowe  obniżenie tej stawki po uwzględnieniu niżej wymienionych czynników:

1) lokalizację budynku:

- budynek położony poza strefą zamkniętą w obrębie ulic: Długa, Skrajna, Hubalczyków, Łódzka, Jesionowa, Klonowa, Władysława Orkana, Biskupa Mieczysława Jaworskiego, Alej Solidarności, Leszczyńska, Poleska, Szczecińska, Zagórska, Tarnowska, Wapiennikowa, Husarska, Marmurowa, Pakosz, Krakowska, Armii Krajowej, Karczówkowska, Jagiellońska, Grunwaldzka, Piekoszowska, Kazimierza Wielkiego; strefa zamknięta obejmuje wszystkie budynki majace adresy ulic granicznych strefy - 2%,

2) lokalizację mieszkania:

    a) lokal położony w budynku do 6 kondygnacji bez windy znajdujący się na IV lub V piętrze oraz lokal położony w budynku powyżej 6 kondygnacji znajdujący się na ostatnim piętrze - 4%,

   b) lokal, z wyjątkiem lokalu socjalnego, położony w budynku przeznaczonym na wynajem lokali socjalnych - 6%,

3) układ funkcjonalny:

     a) brak WC w lokalu - 6%,

     b) brak instalacji wodociągowej w lokalu - 6%,

     c) ogrzewanie lokalu paliwem stałym - 6%,

4) stan techniczny:

- budynki lub lokale wyłaczone z użytkowania lub przeznaczone do rozbiórki - 12%.

Od 01.12.2012r. obowiązują nastepujące maksymalne stawki czynszu, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 441/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r.:

1) dla lokali oddanych do uzytkowania przed 01.01.2012 r -w wysokości 4,50 zł,

2) dla lokali oddanych do uzytkowania po 01.01.2012r. - w wysokości 4,90 zł,

3) dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych  - w wysokości 1,20 zł.

Powyższe zasady ustalania stawki czynszu, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 kwietnia 2009r. obowiązują również dla lokali mieszkalnych w budynkach stanowiacych zasób nieruchomości skarbu Państwa gospodarowanym przez Prezydenta.

Najemcy mieszkań komunalych, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa gospodarowanych przez Prezydenta Miasta Kielce oraz lokalch mieszkalnych wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli mogą uzyskać obniżkę czynszu za zajmowane mieszkania. Warunki zastosowania procentowej obniżki czynszu uzależnione są od dochodu gospodarstwa domowego:

1. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego:

a) o 15%, gdy średni miesięczny dochód zawiera się w granicach od 60% do 75% najniższej emerytury

b) o 30%, gdy średni miesięczny dochód jest mniejszy niż 59% najniższej emerytury.

2. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego:

a) o 15 %, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera się od 35% do 50% najniższej emerytury,

b) o 30%, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest mniejszy niż 34% najniższej emerytury.

Zasady postepowania aby uzyskać obniżenie stawki czynszu określił Prezydent Miasta Kielce w Zarządzeniu Nr 154/2009  z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie okreslenia trybu postępowania przy udzielaniu obniżki czynszu za zajmowane lokale mieszkalne w zasobach Miasta, lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa gospodarowanych przez Prezydenta Miasta Kielce oraz w lokalach mieszkalnych wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli, zmienionym Zarządzeniem Nr 129/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. Wniosek o obniżkę czynszu składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków.

 

 


Autor:  Dyrektor Agata Kalita Osoba publikująca: Małgorzata Kwiecień Wydział Mieszkalnictwa
Data utworzenia:  16 grudzień 2009 08:39 Data publikacji:  9 luty 2016 10:30
Wersja:  2.4