MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

516. Nr 516/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r.

515. Nr 515/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2018-2020 oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

514. Nr 514/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.

513. Nr 513/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 r.

512. Nr 512/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce

 

Traci moc Zarządzenie Nr 463/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmienione  zarządzeniemi: Nr 73/2017 z dnia  6 marca 2017 r., Nr 399/2017 z dnia 22 września 2017 r.

511. Nr 511/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

510. Nr 510/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania lokale mieszkalne nr 7A i nr 7B położone w Kielcach przy ulicy Słowackiego 7.

509. Nr 509/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Kielcach przy ulicy Jana Pawła II nr 8.

508. Nr 508/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy G. Morcinka

507. Nr 507/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2018

506. Nr 506/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.

505. Nr 505/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania lokal mieszkalny numer 29, położony w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 39.

504. Nr 504/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej

503. Nr 503/2017 z dn. 19 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

502. Nr 502/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach ulicy Koneckiej

501. Nr 501/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Świerkowej

500. Nr 500/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej

499. Nr 499/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.

498. Nr 498/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 r.

497. Nr 497/2017 z dn. 15 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce

 

Traci moc Zarządzenie Nr 336/2015  z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wyświetlanie 1 - 20 z 516 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26