MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

97. Nr 97/2019 z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia składanych w tym zakresie wniosków

96. Nr 96/2019 z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce

95. Nr 95/2019 z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Świerkowej i Łukowej

94. Nr 94/2019 z dnia 15 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe

93. Nr 93/2019 z dnia 15 marca 2019 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.

92. Nr 92/2019 z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019 r.

91. Nr 91/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.

90. Nr 90/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przekazania kotła grzewczego zainstalowanego w siedzibie klubu sportowego „Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach

89. Nr 89/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Prostej i ul. Ks. P. Ściegiennego

88. Nr 88/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie systemu wdrażania i monitorowania dokumentu „Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007 – 2020. Aktualizacja".

87. Nr 87/2019 z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego miasta w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

86. Nr 86/2019 z dnia 8 marca 2019 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.

85. Nr 85/2019 z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

84. Nr 84/2019 z dnia 8 marca 2019 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.

83. Nr 83/2019 z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019 r.

82. Nr 82/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Świerkowej i Łukowej

81. Nr 81/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Świerkowej

80. Nr 80/2019 z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

79. Nr 79/2019 z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Świerkowej i Łukowej

78. Nr 78/2019 z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Rakowskiej i Łukowej

Wyświetlanie 1 - 20 z 97 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5