MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w związku z kontrolą problemową w zakresie terminowości załatwiania spraw.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Zakładu Robót Drogowych w Kielcach w związku z  kontrolą problemową, przeprowadzoną w jednostce przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce na podstawie upoważnienia Nr 7/2012 z dnia 03.04.2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach w związku z kontrolą problemową, przeprowadzoną w jednostce przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce na podstawie upoważnienia Nr 8/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych oraz do Biura Planowania Przestrzennego w związku z kontrolą problemową w  zakresie prawidłowości realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Wzgórza Zamkowego w Kielcach w związku z doraźną kontrolą problemową, przeprowadzoną w jednostce przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce na podstawie upoważnienia Nr 11/2012 z dnia 18.07.2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w związku z kontrolą problemową w zakresie przyznawania miejsc w „sezonowych ogródkach piwnych”.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektorów Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Kielcach i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Kielcach, w związku z kontrolą doraźną w zakresie:

1) potwierdzenia wiarygodności uszkodzenia komputerowego systemu finansowo-księgowego, wykorzystywanego przez głównego księgowego ww. jednostek;

2) potwierdzenia autentyczności i prawidłowości dokonania odtworzenia zapisów księgowych za 2011 r. w księgach rachunkowych ww. jednostek,

przeprowadzoną przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce na podstawie upoważnienia Nr 5/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Wydziałów Architektury i Urbanistyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Organizacyjnego, Budżetu, Spraw Obywatelskich oraz Komunikacji i Działalności Gospodarczej w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości wdrożenia i stosowania przepisów znowelizowanej Instrukcji Kancelaryjnej.