MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych w związku z kontrolą problemową w zakresie terminowości załatwiania spraw.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Kielcach w związku z kontrolą problemową w zakresie gospodarowania środkami trwałymi i wyposażeniem jednostki oraz w zakresie prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. „Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap – Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.”

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do p.o. Dyrektora Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach w związku z  kontrolą problemową, przeprowadzoną w jednostce przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce na podstawie upoważnienia Nr 7/2013 z dnia 08.04.2013 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 21 w Kielcach w związku z kontrolą problemową, przeprowadzoną w jednostce przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce na podstawie upoważnienia Nr 10/2013 z dnia 22 maja 2013 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Wydziałów Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Biurze Planowania Przestrzennego w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości wdrożenia i stosowania przepisów znowelizowanej Instrukcji Kancelaryjnej.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce w związku z kontrolą doraźną, przeprowadzoną w jednostce przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce na podstawie Nr 19/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.