MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielcach kontroli w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kielce oraz lokalami użytkowymi w latach 2009 - 2011.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie kształcenia 2009/2010-2011/2012 uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli dotyczącej sposób wykorzystania przez Miasto Kielce dotacji celowych, udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie realizacji przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie zapewnienia ochrony bezdomny zwierzętom ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt, w latach 2010-2012.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Archiwum Państwowego w Kielcach dotyczące przeprowadzonej kontroli problemowej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach dotyczące przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych Powiatowi Grodzkiemu w 2011 roku z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz sposobu gromadzeniu i odprowadzenia dochodów budżetowych uzyskanych w związku z realizacji tych zadań.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Departament Środowiska dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.