MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie wpływu realizacji programu MALUCH na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie dotyczące realizacji projektu pn. " Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym".

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotyczące realizacji zadania pn. "Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych".