MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielcach kontroli w zakresie przygotowania gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego wystosowane do Urzędu Miasta Kielce w związku z kontolą, której celem była rzeczowa i finansowa ocena prawidłowości i skuteczności realizacji zadania oraz poprawności stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych w zakresie dotyczącym kontrolowanego zadania dofinansowanego z budżetu państwa zgodnie z umową dotacji nr 4/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II oraz umową nr 10/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I, jak również ocena pod względem metodycznym zadań polegających na wdrożeniu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w szkole.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielcach kontroli w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie zapewnienia prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w jednostkach oświatowych gminy Kielce kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowej subwencji ogólnej, w tym wykonywaniem obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia w latach 2010-2011.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie wykorzystania przez Miasto Kielce dotacji celowych, udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w 2013r., oraz rzetelności prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2012 roku dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zalesienie gruntów oraz odnowienie i przebudowę drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie funkcjonowania monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie poprawności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznych, wydanych przez Urząd Miasta Kielce i zatwierdzonych projektów budowlanych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych w okresie od 1.01.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.