MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

Dariusz Pyk
Miejski Rzecznik Konsumentów

Dariusz Pyk
Miejski Rzecznik Konsumentów

Urząd Miasta Kielce
Strycharska 6
pok. 8
tel. 041-36-76-630
dariusz.pyk@um.kielce.pl

Mieszkańcy KIELC mogą zgłaszać się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

 • osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta
 • telefonicznie
 • korespondencyjnie

UWAGA:
Wszystkie sprawy kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, których następstwem mają być wystąpienia do przedsiębiorców (również te przesyłane drogą elektroniczną) powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) oraz telefon kontaktowy. Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 • udzielanie bezpłatnych informacji i porad w zakresie praw i interesów konsumentów,
 • występowanie w imieniu i na rzecz konsumentów do przedsiębiorców w w/w sprawach,
 • edukacja konsumencka

Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

 • udzielać pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz wstępować, za zgodą konsumentów, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę ich interesów,
 • występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku (praktyki monopolistyczne) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów.

Komu pomagamy: podstawowe pojęcia

 1. Konsument - konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.
 3. Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów może udzielać porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.

Do rzecznika zgłaszają się przede wszystkim te osoby, które znalazły się w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą i są na ogół w takim przypadku stroną słabszą. Występując w imieniu i z upoważnienia konsumenta rzecznik zastępuje go w sporze z przedsiębiorcą. W zakresie ochrony praw konsumentów rzecznik współdziała również z organami Inspekcji Handlowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi. Rzecznik służy przede wszystkim bezpłatną, fachową poradą mieszkańcom Kielc, których interesy jako konsumentów zostały naruszone.

 


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  24 luty 2009 11:06 Data publikacji:  25 październik 2016 12:20
Wersja:  1.6