MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w prywatnym przedszkolu prowadzonym przez Qadrats Sylwia Starzyńska w Kielcach, ul. Wrzosowa 89 w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Środowiska i Usług Komunalnych w zakresie terminowości załatwiania spraw.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie gospodarowania środkami trwałymi i wyposażeniem jednostki oraz w zakresie prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. „Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap – Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.”

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w niepublicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach, z siedzibą przy ul. Mieszka I 79 w zakresie prawidłowości rozliczenia i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach prowadzonych w Kielcach przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowskaw zakresie prawidłowości rozliczenia i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.


Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w organizacjach pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Budżetu, Organizacyjnym, Mieszkalnictwa i Urzędzie Stanu Cywilnego.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych, dla których organem prowadzącym jest Centrum Kształcenia „Torus” w Kielcach, ul. Sienkiewicza 42 w zakresie zgodności składanych co miesiąc informacji o faktycznej liczbie uczniów ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach i w Szkole Podstawowej Nr 27 im. K.K. Baczyńskiego w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 w Kielcach i w Przedszkolu Samorządowym Nr 21 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w prywatnym przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, Inspektoria Warszawska w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej w szkołach niepublicznych prowadzonych w Kielcach przez Akademię Zdrowia Izabela Łajs z siedzibą w miejscowości Justynów w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

 

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kielcach, dla której organem prowadzącym jest Pani Ligia Pawelec z Zielonej Góry w zakresie oceny spełniania przez szkołę warunków określonych w art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz dochodów i wydatków budżetowych.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej przy ul. Świętego Stanisława Kostki 17 w Kielcach w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziałach Księgowości; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz w Biurze Planowania Przestrzennego.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej w Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce w zakresie realizacji Projektu „e-Świętokrzyskie”– budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Umowa nr UDA-RPSW.02.02.00-26-023/10-00; Projekt nr WND-RPSW.02.02.00-26-023/10).

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Uczniowskim klubie Pływackim „Korona-Swim”.