MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa) w rejonie ul. Długiej na działkach nr ewid.: 17/2, 3/6, 4/17 i 17/5, obręb 0009 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), w ulicy Zalesie i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 603/4, 603/5, 609/6, 639/43, 639/101, 757/2, 766/1, 769/1, 769/5, 769/6, 770/1, 770/5, 770/6, 771/7, 822, 957/1, 958, 960, 961, 963/1, 963/3, 1025, 1059, 1062, 1065, 1068 obreb 0019 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy dwóch odcinków osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Marszałkowskiej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 840, 842, 861/7, 838/11, 838/23, obręb 0010 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa) w rejonie ul. Prostej i ul. Zagórskiej na działce nr ewid.: 392 obręb 0025 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa) w rejonie ul. Podgórskiej na dz. nr: 1136/30, 1136/32, 1136/58, 1137, obręb 0024 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa) w rejonie ul. Jeziorko na działkach nr ewid.: 375/92, 375/10 i 397/1 obręb 0020 w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. zmiany decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Kielce Nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r., znak: RRM-II.6733.162.2018.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa budynku usługowego i stanowisk postojowych naziemnych w ilości od 11 do 21 dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na działkach o nr ew. 440/5, 394/48 i 394/47 (część działki) obręb 0015 u zbiegu ulicy Jana Kamińskiego i ulicy Karczówkowskiej w Kielcach w zakresie zmiany parametrów inwestycji.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci elektroenergetycznej, składającej się z dwóch linii kablowych średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, w ul. Machnowickiej, ul. Białogońskiej, ul. Pietraszki oraz na terenie przyległym do ulic, na działkach nr ewid. 369/2, 899, 898, 821, 384/5, 384/1, 384/2, 385/1, 353/1, 357/1, 357/2, 350/1, 351, 353/2 obręb 0013; 482 obręb 0014 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanału sanitarnego, o średnicy od ø 160 mm do ø 200 mm, długości ok. 100 m, w ulicy S. Żeromskiego i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 97/1, 97/2, 97/4 obręb 0024 i 1307/3 obręb 0017 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci wodociągowej o średnicy DN 150 mm, w ulicy Piekoszowskiej, na działkach nr ewid. 36 obręb 0013 i 613/2 obręb 0008 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w ul. Zagórskiej na dz. nr : 277/1, 275/1, 282/1, 280/1, 274/5, 274/7, 285/1, 181/4, 273/1 oraz na działce przyległej nr 282/2 obręb 0025 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku usługowego w ramach zadania pn.: przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego (byłej stołówki studenckiej) Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z przeznaczeniem na Centrum dydaktyczno – kulturalne z uwzględnieniem łączności międzypokoleniowej - na działkach nr 187/119, 187/121, 187/123, 187/135 - obręb 0011 przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy trzech elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV, wraz z zabudową dwóch słupowych stanowisk odłącznikowych 15 kV, w ulicy Siedmiu Źródeł oraz na terenie przyległym do ulicy Siedmiu Źródeł i ulicy Dobromyśl, na działkach nr ewid. 1221, 1266, 1250, 1265, 1244 obręb 0013; 887/3 obręb 0014; 5, 6/5 obręb 0020; 43/14, 53, 44, 66 obręb 0018 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ostateczną w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, długości ok. 215 m, i niskiego napięcia 0,4 kV, długości ok.779 m oraz wnętrzowej stacji tansformatorowej 15/0,4 kV, przy ulicy Górnej, na działkach nr ewid. 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5 obręb 0011 w Kielcach, w zakresie długości linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, z ok. 779 m na ok. 941 m.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), w ulicy J. Zaorskiego i alei Górników Staszicowskich, na działkach nr ewid. 379/2 i 886 obręb 0020 w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy drogi - ulicy Czachowskiego na odcinku od ul.Wapiennikowej w kierunku ul.Spokojnej o długości ok. 0,3 km wraz z budową kablowej linii niskiego napięcia
0,4 kV oświetlenia ulicznego na działce nr 509/1, 509/2 i 511/35 obr. 0024 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. rozbudowy budynku – Pawilonu „G" Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o windę zewnętrzną o nośności 630 kg, na działce o nr ew. 931/11 obręb 0015 przy ul.Artwińskiego w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), w ulicy Króla Kazimierza Wielkiego i na terenie przyległym do ulicy, na dzialkach nr ewid. 355, 846, 356/2, 838/1, 838/4, 722/3, 334/11 obręb 0008; 420/31, 479/27 obręb 0009 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Domki na dz. nr: 69, 72, 217/2, 457/5, 467, 468/1, 485/1, 487/1, 488/1, 498/3, 499/3, 78/1, 79/1, 79/2, 79/3, 79/5, 77/1, 498/4 obręb 0032 w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26