MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy ścieżek pieszo-rowerowych i punktu edukacyjnego w Parku Kadzielnia w Kielcach na działce nr 1/13 - obręb 0023 przy ul. Krakowskiej w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV, długości ok. 470 m i niskiego napięcia 0,4 kV, długości ok. 230, w ulicy Zagórskiej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 60/3, 181/4, 282/1, 282/2, 283, 284 obręb 0025 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 590 m w rejonie ul. Leśniówka na dz. nr: 650/1, 636/24, 654/2, 772, 663, 662, 660, 659/2, 659/1, 658, 657/1, 657/3, 655/11, 655/7, 655/8, 655/29, 655/26, 655/27, 655/10 obręb 0030 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV, długości ok. 64 m, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, długości ok. 149 m oraz napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV wzdłuż ul. Piekoszowskiej na dz. nr: 2/2, 3/1, 3/2, 6, 4 obręb 0013 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 180 m w rejonie ul. Okrzei i ul. 1 Maja na dz. nr: 403/17, 403/16, 187/9, 402/1, 397/2, 398, 208/62, 208/57, 208/58, 208/53, 208/21, 208/20 obręb 0010 oraz dz. nr: 45/2 obręb 0016 w Kielcach.
 

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu DN 100 mm, długości ok. 12,0 m i kanału sanitarnego ø 200 mm, długości ok. 7,0 m w ulicy Sieje oraz na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 107, 115 obręb 0006 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV długości ok. 60 m i niskiego napięcia 0,4 kV, długości ok. 80 m, w ulicy Okrzei i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 208/62, 258/6 obręb 0010 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. rozbudowy i nadbudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, na działce nr ewid. 214, obręb 0016 przy ul.  H. Sienkiewicza 32 w Kielcach, w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach"

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Bernardyńskiej na odcinku od budynku nr 46 na działce nr 126 do budynku nr 55 na działce nr 874, o łącznej długości ok. 873 m, na dz. nr: 35, 102/2, 112/1, 112/2 obręb 0021, dz. nr. 879, 880/1, 881/1 obręb 0014 oraz na dz. nr 56 obręb 0015 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Bernardyńskiej na odcinku od budynku nr 7 na działce nr 274 do budynku nr 31 na dz. 851/2 z włączeniem w ul. Kryształowej, długości ok. 370 m na dz. nr ewid.: 35, 75, 71 obręb 0021 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Podklasztornej na odcinku od budynku nr 75B na działce nr 437 do budynku nr 56 na działce nr 51 z wysięgnikiem w ul. Bernardyńskiej do budynku nr 48 na dz. nr 127/1, o łącznej długości ok. 446 m, na dz. nr ewid.: 57/9, 55/1, 55/8, 55/9, 55/17, 56 obręb 0015 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 125,0 m, w ulicy Duńskiej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 1453/9, 1453/10, 1453/7, 1453/8, 1453/5, 1441/3, 1439/2, 1441/2, 1433, obręb 0024 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), o średnicy PE dn 63-315, długości ok. 520 m, w ulicy Sandomierskiej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 543/5, 7/1, 445/8, 445/14, 577/7, 445/13, 445/4, 445/9, 445/2, 714, 577/18, 577/6, 577/5, 446/1, 446/3, 447/1, 447/2, 447/6, 448/2, 448/4, 448/8, 448/7, 448/6, 448/13, 448/12, 444/16, 449, 444/1 obręb 0012 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. rozbudowy budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii o Centrum Urazowe dla dzieci – działki nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13 i 390/13, obr. 0015 w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i ulicy S. Artwińskiego w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku stacji transformatorowej kontenerowej 15kV/0,4 kV, dwóch odcinków elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV o łącznej długości ok. 50 m oraz trzech odcinków elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV o łącznej długości ok. 80 m, przy ul. 1 Maja na dz. nr ewid.: 362, 363 obręb 0010 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 285 m, w ulicy Kolonia i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 15/2, 136/2, 166/1, 219/1, 219/2, 220/2, 222, 233, 234, 235, 271, obręb 0020 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV długości ok. 41 m w rejonie ul. J. Kochanowskiego na dz. nr: 517/15, 517/20, 1954/8 obręb 0024 w Kielcach w granicach oznaczonych na załączniku graficznym liniami koloru czarnego i literami ABCDEFGHIJ- A.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanału sanitarnego ø 200 mm, długości ok. 127 m, w ulicy N. Machałowej, na działkach nr ewid. 698, 660/3, 660/4, 663/1, 639/16, 639/17, 664 obręb 0019 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budynku stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV, długości ok. 250 m oraz niskiego napięcia 0,4 kV długości ok. 105 m, w rejonie ulicy Szydłówek Górny, na działkach nr ewid. 80/11, 80/12, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 91/2, 94/2, 95/5, 95/4, 95/3, 276/408, 276/410, 276/412, 275/272, 275/273, 276/20, 276/131, 276/156, 276/317 obręb 0011 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowych średniego napięcia 15kV, długości ok. 70 m oraz niskiego napięcia 0,4 kV, długości ok. 80 m w rejonie ul. Zbożowej na dz. nr: 251/5, 261/1, 251/2 obręb 0011 w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26