MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓWO UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: podłączenie do sieci miejskiej – 5 000 zł, instalacja Gazowego urządzenia grzewczego – 4 000 zł, instalacja Elektrycznego urządzenia grzewczego, zastosowania pompy ciepła oraz Kotła zasilanego pelletem 5 klasy energetycznej wg normy PN EN 303-5:2012 dopuszczonego jedynie w strefach wyznaczonych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji – aktualizacja 2017" – 3 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr LIV/1209/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2018 r., poz. 1102).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Wykaz przyznanych w 2017 r. dotacji na wymianie źródeł ciepła

Wykaz złożonych wniosków i przyznanych w 2017 r. dotacji dla zadań polegających  na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

Zadania, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  na realizację Zadania: podłączenie do sieci miejskiej – 5 000 zł, ogrzewanie gazowe – 4 000 zł, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i pompa ciepła – 3 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 30 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 8 maja 2017 r., poz. 1676).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.