MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na

przygotowaniu graficznym i wydruku wyszczególnionych poniżej rodzajów nalepek dla oznaczenia pojazdów. Nalepki powinny być wydrukowane na awersie oraz powinny być wykonane z materiału trwałego, odpornego na ścieranie oraz na działanie warunków atmosferycznych.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia sieci ciepłej wody użytkowej w przypadku podłączenia Budynku wielorodzinnego i instalacji
w budynku Węzła cieplnego – 25 000 zł, instalacja Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek wielorodzinny – 4 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr VII/104/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2019 r., poz. 1075).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Wykaz przyznanych w 2018 r. dotacji na wymianie źródeł ciepła

Wykaz złożonych wniosków i przyznanych w 2018 r. dotacji dla zadań polegających  na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza  na terenie Miasta Kielce

OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓWO UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

 

Na podstawie § 3 ust. 9 Uchwały Nr LIV/1209/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca
2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2018 r., poz. 1102)  w związku z pozyskaniem w budżecie Miasta Kielce w 2018 r., dodatkowych środków finansowych w wysokości 100 000 zł na udzielanie dotacji celowych na realizację Zadań związanych z wymianą źródeł ciepła.

 

Prezydent Miasta Kielce ogłasza wznowienie rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.

UWAGA NOWE DRUKI DOKUMENTÓW

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce”

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce"

Na podstawie art. 19 ust. 6 Ustawy prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce" w dniach 31 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce w godz. 8:00 – 15:00 w pokoju nr 311 oraz na stronie internetowej: http://www.um.kielce.pl/energia

W wymienionym okresie zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kielce przysługuje prawo zgłaszania na piśmie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu Aktualizacji.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)             W formie pisemnej pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

2)             Ustnie do protokołu

3)             Za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: energia@um.kielce.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (lub nazwę) i adres Wnioskodawcy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w prasie lokalnej oraz przez okres 21 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: http://www.bip.kielce.eu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej.

OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓWO UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: podłączenie do sieci miejskiej – 5 000 zł, instalacja Gazowego urządzenia grzewczego – 4 000 zł, instalacja Elektrycznego urządzenia grzewczego, zastosowania pompy ciepła oraz Kotła zasilanego pelletem 5 klasy energetycznej wg normy PN EN 303-5:2012 dopuszczonego jedynie w strefach wyznaczonych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji – aktualizacja 2017" – 3 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr LIV/1209/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2018 r., poz. 1102).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Wykaz przyznanych w 2017 r. dotacji na wymianie źródeł ciepła

Wykaz złożonych wniosków i przyznanych w 2017 r. dotacji dla zadań polegających  na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

Zadania, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  na realizację Zadania: podłączenie do sieci miejskiej – 5 000 zł, ogrzewanie gazowe – 4 000 zł, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i pompa ciepła – 3 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 30 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 8 maja 2017 r., poz. 1676).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.