MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU


DLI-1.4621.23.2018.IS.9

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),

Wojewoda Świetokrzyski

Kielce, dnia 09-05-2019

Znak: SPN.III.7820.1.3.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej.

„Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)" wraz z budową placu manewrowo postojowego zlokalizowanego na działce u zbiegu ulic Prosta – Cedzyńska – Prochownia oraz odcinka ulicy Cedzyńskiej (od ul. Prostej do ul. Prochownia)".

Wojewoda Świetokrzyski

Kielce, dnia 26-03-2019

Znak: SPN.III.7820.1.3.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. J. Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 12.03.2019r., znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, uzupełniony pismem z dnia 21.03.2019r., znak: jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji Nr 17/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w km 0+000 + 0+577 i 0+663 + 1+120, ciągu pieszorowerowego w km 0+577 + 0+663, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 — ul. Wrzosowej oraz kanału technologicznego, budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, hydrantów przeciwpożarowych, innej drogi publicznej (ul. Łukowej) oraz zjazdów na terenie miasta Kielce.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

„Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)" wraz z budową placu manewrowo postojowego zlokalizowanego na działce u zbiegu ulic Prosta – Cedzyńska – Prochownia oraz odcinka ulicy Cedzyńskiej (od ul. Prostej do ul. Prochownia) .

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ZRID

DOT. Budowy ulicy 17 KDD wraz z budową skrzyżowania z ulica Klonową 5aKDZ i budową ulicy 16 KDD (etap I) w Kielcach"

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce. 18.12.2018 Znak: AB-I.6740.2.12.2018.DK OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o...

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 12-12-2018

Znak: SPN.III.7820.1.17.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Budowa ul. Karczunek w Kielcach" w ramach zadania: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowe

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 – ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania z al. Popiełuszki do „Ronda Czwartaków"

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 20-11-2018

Znak:SPN.III.7820.1.15.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że od decyzji Nr 18/18 z dnia 10.10.2018 r., znak: SPN.III.7820.1.15.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta", polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 - ulicy Wojska Polskiego na odcinku ok. 2,5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce, wpłynęły odwołania.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 05-11-2018 r.

Znak: SPN.III.7820.1.17.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dnia 28.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.5.2.2017.DK, uzupełniony w dniach: 18.07.2018r., 09.08.2018r., 03.09.2018r., 11.09.2018r., pismami znak: WP.RPD.4020.5.3.2017.DK, została wydana decyzja Nr 19/18 z dnia 02.11.2018r., znak: SPN.III.7820.1.17.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa od skrzyżowania z ul. Jesionową - drogą krajową Nr 74 do skrzyżowania z ul. Warszawską - drogą powiatową Nr 0900T, budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Radomską – drogą krajową Nr 73, rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej, budowie dwóch obiektów mostowych na rzece Silnicy wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów.

Wyświetlanie 1 - 20 z 288 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 15