MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T)".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmiejającej ostateczną decyzję na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa ulicy Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 „Rozbudowa ulicy Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmiejającej ostateczną decyzję na realizację inwestycji drogowej

 „Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku od długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD „Narcyz" od strony ul. Ściegiennego",

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku od długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD „Narcyz" od strony ul. Ściegiennego",

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 16-08-2017

Znak: SPN.III.7821.1.3.2017

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 oraz art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t. j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1369 ze zm.) w związku z art. 11d ust.5 i art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że w dniu 16.08.2017 r. przekazał skargę Pana Stanisława Fitasa reprezentowanego przez adwokata Marka Wrońskiego na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.06.2017 r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 utrzymującą w mocy decyzję Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4.04.2017 r., znak AB-I.6740.2.16.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85" do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 „Rozbudowa ulicy Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku od długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD „Narcyz" od strony ul. Ściegiennego".

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 27-06-2017

Znak: SPN.III.7820.1.9.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 17.10.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 26.10.2016r., znak: ŚZDW.8010.211.2016.R-DD.KA, 27.04.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.63.2017.KA, 04.05.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.64.2017.KA została wydana decyzja Nr 8/17 z dnia 26.06.2017r., znak: SPN.III.7820.1.9.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 27-06-2017

Znak: SPN.III.7820.1.9.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości,

iż w dniu 26.06.2017r. wydał decyzję Nr 8/17, znak: SPN.III.7820.1.9.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.

Wyświetlanie 1 - 20 z 232 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12