MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s ustalenia warunków zabudowy

dot. rozbudowy i nadbudowy frontowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na hostel i lokal usługowy (w tym handel o powierzchni sprzedaży od 40 m2 do 80 m2), na działce nr ewid. 1217, obręb 0017, przy ul. J. i J. Śniadeckich 5 w Kielcach.
 

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.9.2018 z dnia 6 marca 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0019 numerem działki 753 o powierzchni 0,5582 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.8.2018 z dnia 6 marca 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0019 numerem działki 176/3 o powierzchni 2,4547 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.7.2018 z dnia 6 marca 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0019 numerami działek: 29/3 o powierzchni 0,0097 ha, 113/5 o powierzchni 0,0064 ha, 245/5 o powierzchni 0,0059 ha, 271/1 o powierzchni 0,0049 ha, 757/1 o powierzchni 0,0059 ha, 860 o powierzchni 0,0245 ha.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020

Zawiadomienie

Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic

obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 300 m2) wraz z garażem podziemnym, na działkach nr ewid. 145/1, 145/2 oraz 147, obręb 0016, przy ul. I. Paderewskiego w Kielcach.
 

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.30.2017 z dnia 11 stycznia 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0006 numerami działek: 382/35 o powierzchni 0,0057 ha, 382/37 o powierzchni 0,0096 ha, 382/44 o powierzchni 0,0039 ha, 382/46 o powierzchni 0,0143 ha.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych 

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.29.2017 z dnia 3 stycznia 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0025 numerem działki 81/5 o powierzchni 0,1360 ha.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s ustalenia warunków zabudowy

dot. rozbudowy i nadbudowy frontowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na hostel i lokal usługowy (w tym handel o powierzchni sprzedaży od 40 m2 do 80 m2), na działce nr ewid. 1217, obręb 0017,
przy ul. J. i J. Śniadeckich 5 w Kielcach.
 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257-tekst jedn.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2016.2147 ze zm.) o wydaniu postanowienia w trybie art. 97 § 2 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego o podjęciu postępowania o zwrot części nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako dawna działka nr 50 o pow. 0,3487 ha, stanowiącej obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0024 działkę nr 101/72 o pow. 0,0791 ha (znak sprawy: GNG-IV.72214-31/00) z uwagi na ustąpienie przyczyn uzasadniających zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach

 

                                                      I N F O R M A C J A U R Z Ę D O W A

O POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.27.2017 z dnia 6 listopada 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0008 numerem działki 722/3 o powierzchni 0,0336 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.26.2017 z dnia 27 października 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0006 numerami działek: 831/2 o powierzchni 0,0017 ha, 832/2 o powierzchni 0,0011 ha, 833/2 o powierzchni 0,0010 ha, 834/2 o powierzchni 0,0013 ha, 835/2 o powierzchni 0,0017 ha, 836/2 o powierzchni 0,0024 ha, 1270/3 o powierzchni 0,0017 ha, 1270/21 o powierzchni 0,0352 ha, 1271/7 o powierzchni 0,0020 ha, 1270/16 o powierzchni 0,0037 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.25.2017 z dnia 11 października 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w Kielcach, stanowiących pas drogowy ulicy Starowiejskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0014 numerami działek: 326 o powierzchni 0,0442 ha, 383 o powierzchni 0,0155 ha, 385/1 o powierzchni 0,0173 ha, 385/2 o powierzchni 0,1874 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.24.2017 z dnia 9 października 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, przy ulicy Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0017 numerami działek: 67/2 o powierzchni 0,0402 ha, 84/2 o powierzchni 0,0028 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.23.2017 z dnia 9 października 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, stanowiącej pas drogowy ulicy Szydłówek Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0010 numerem działki 622 o powierzchni 0,0544 ha.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydent Miasta Kielce o rozpoczęciu pierwszego etapu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Wyświetlanie 1 - 20 z 201 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 11