MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s warunków zabudowy

dot. budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 573, obręb 0002, przy ul. Żelaznogórskiej w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni sprzedaży do 1000 m2) i garażem podziemnym na działkach nr 9 i nr 10 obręb 0024, przy ul. Wojska Polskiego w  Kielcach

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr ewid. 910, 911, 912, 913, 914 i 917, obręb 0032, przy ul. Łopianowej w Kielcach.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KIELCE o opracowaniu projektu dokumentów:

-  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026",

-   Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026,

i uzyskaniu opinii wydanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,

b) przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentów  z  procedurą udziału społeczeństwa.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania ws o ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 150,0 m2) i częścią garażową oraz budowie oficyny z przeznaczeniem na miejsca garażowe, na działce o nr ewid. 305, obręb 0010, przy ul. Jasnej w Kielcach.
 

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni sprzedaży do 1000 m2) i garażem podziemnym na działkach nr 9 i nr 10 obręb 0024, przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o warunkach zabudowy

dot. rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego o część usługową (usługi stomatologiczne), na działce nr ewid. 453, obręb 0016, przy ul. Sienkiewicza 43 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (w tym handel o powierzchni sprzedaży od 10 m2 do 450 m2) i garażem podziemnym, na działkach  nr ewid. 1248/1, 1248/2 obręb 0017, przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.
 

obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o warunkach zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 400 m2) z garażem podziemnym, na działkach
nr ewid. 733/1 i 734, obręb 0016, przy ul. Sadowej w Kielcach.
 

Ogłoszenie o sprzedaży

Na podstawie zarządzenia nr 267/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wartości jednostkowej i sposobu zagospodarowania składników majątku ruchomego należących do Miasta Kielce Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce informuje o przeznaczeniu do sprzedaży następujących składników majątkowych, zakwalifikowanych do kategorii majątku zużytego

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy  7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr ewid. 910, 911, 912, 913, 914 i 917, obręb 0032, przy ul. Łopianowej w Kielcach

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego (o powierzchni sprzedaży do 1999 m2) wraz z nadziemnym zbiornikiem przeciwpożarowymo pojemności do 1000 m3, na działkach nr ewid. 167/8, 170/4, 174/2, 174/3, 175/3, 177, 178/2, 180/5, 181/3, 183/3, 184/5, 184/4, 183/2, 180/3,182/1, 181/1, 178/1, 179/1, 175/1, 170/3, 171/1, 167/9, 167/11 obręb 0004, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCDEFGHIJKLŁMNOPRS-A w rejonie ul. Kongresowej i ul. Łódzkiej w Kielcach.
 

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.14.2018 z dnia 16 lipca 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0028 numerem działki 26 o powierzchni 0,7184 ha.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego (o powierzchni sprzedaży do 1999 m2) wraz z nadziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym o pojemności do 1000 m3, na działkach nr ewid. 167/8, 170/4, 174/2, 174/3, 175/3, 177, 178/2, 180/5, 181/3, 183/3, 184/5, 184/4, 183/2, 180/3,182/1, 181/1, 178/1, 179/1, 175/1, 170/3, 171/1, 167/9, 167/11 obręb 0004, w rejonie ul. Kongresowej i ul. Łódzkiej w Kielcach.
 

obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 17 (siedziba banku) w budynku usługowym na przedszkole niepubliczne na działce nr 1145/112 obręb 0024, przy ul. Barwinek 28 B w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy wiaty magazynowej, na działkach nr ewid. 340/12, 340/22, 325/8, 325/3, 325/11 obręb 0004, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCDEFG-A przy ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach.
 

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 164/2 obręb 0001, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCDE-A przy ul. ppor. Z. Kruszelnickiego „Wilka" w Kielcach.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice" - etap I, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 164/2 obręb 0001, przy ul. ppor. Z. Kruszelnickiego „Wilka" w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy wiaty magazynowej na działce nr ewid. 340/12, 340/22, 325/8, 325/3, 325/11 obręb 0004, przy ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 234 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12