MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (2 zespoły po 5 budynków w zabudowie szeregowej), na działkach nr ewid. 733/1 i 734, obręb 0016, przy ul. Sadowej w Kielcach.
 

obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (2 zespoły po 5 budynków w zabudowie szeregowej), na działkach nr ewid. 733/1 i 734, obręb 0016, przy ul. Sadowej w Kielcach.
 

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

obwieszczenie o przedłużeniu terminu ws. o ustalenie warunków zabudowy

dot. rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego o część usługową (usługi stomatologiczne), na działce nr ewid. 453, obręb 0016, przy ul. H. Sienkiewicza 43 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu:„Analiza popytu na miejsca postojowe - ZAŁOŻENIA POLITYKI PARKINGOWEJ dla planowanego do realizacji w formule PPP  parkingu wielopoziomowego na Placu Wolności w Kielcach"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce dnia 06.12.2018 r. została wydana decyzja Nr 422 / 2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr 836/9, 836/10, 836/11, 836/18, 836/55, 836/73, 836/74, 836/79, 836/80 i 836/81obręb 0007, zlokalizowanych przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do: opracowywania projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu" i zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych dot. tego dokumentu.

Z treścią dokumentu zapoznać można się na stronie internetowej ztm.kielce.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wydania  w dniu 26.11.2018 r.  Decyzji Nr 401/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 573, obręb 0002, przy ul. Żelaznogórskiej  w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wydaniu w dniu 21.11.2018 r. Decyzji Nr 399/2018 o umorzeniu w całości postępowania o warunkach zabudowy dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 17 (siedziba banku) w budynku usługowym na przedszkole niepubliczne na działce nr 1145/112 obręb 0024, przy ul. Barwinek 28 B w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s warunków zabudowy

dot. budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 573, obręb 0002, przy ul. Żelaznogórskiej w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni sprzedaży do 1000 m2) i garażem podziemnym na działkach nr 9 i nr 10 obręb 0024, przy ul. Wojska Polskiego w  Kielcach

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr ewid. 910, 911, 912, 913, 914 i 917, obręb 0032, przy ul. Łopianowej w Kielcach.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KIELCE o opracowaniu projektu dokumentów:

-  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026",

-   Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026,

i uzyskaniu opinii wydanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,

b) przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentów  z  procedurą udziału społeczeństwa.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania ws o ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 150,0 m2) i częścią garażową oraz budowie oficyny z przeznaczeniem na miejsca garażowe, na działce o nr ewid. 305, obręb 0010, przy ul. Jasnej w Kielcach.
 

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni sprzedaży do 1000 m2) i garażem podziemnym na działkach nr 9 i nr 10 obręb 0024, przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o warunkach zabudowy

dot. rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego o część usługową (usługi stomatologiczne), na działce nr ewid. 453, obręb 0016, przy ul. Sienkiewicza 43 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (w tym handel o powierzchni sprzedaży od 10 m2 do 450 m2) i garażem podziemnym, na działkach  nr ewid. 1248/1, 1248/2 obręb 0017, przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.
 

obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o warunkach zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 400 m2) z garażem podziemnym, na działkach
nr ewid. 733/1 i 734, obręb 0016, przy ul. Sadowej w Kielcach.
 

Ogłoszenie o sprzedaży

Na podstawie zarządzenia nr 267/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wartości jednostkowej i sposobu zagospodarowania składników majątku ruchomego należących do Miasta Kielce Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce informuje o przeznaczeniu do sprzedaży następujących składników majątkowych, zakwalifikowanych do kategorii majątku zużytego

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy  7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr ewid. 910, 911, 912, 913, 914 i 917, obręb 0032, przy ul. Łopianowej w Kielcach

Wyświetlanie 1 - 20 z 243 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 13