MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 60 ze zm.) w związku z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) zawiadamia się o przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych celem przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonych w mieście Kielce (obręb 0006) przy ulicy Zagnańskiej.  

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.17.2017 z dnia 5 czerwca 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0014 numerem działki 87/1 o powierzchni 0,0031 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.16.2017 z dnia 5 czerwca 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, stanowiącej pas drogowy ulicy Białogońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0013 numerem działki 369/1 o powierzchni 0,0299 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.15.2017 z dnia 5 czerwca 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, stanowiącej pas drogowy ulicy Piekoszowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0008 numerem działki 613/1 o powierzchni 0,3272 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.14.2017 z dnia 5 czerwca 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, stanowiącej pas drogowy ulicy Hutniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0020 numerem działki 480/4 o powierzchni 0,1442 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.12.2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, stanowiącej pas drogowy ulicy Biskupa Mieczyslawa Jaworskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0011 numerami działek: 64/33 o powierzchni 0,0201 ha, 64/35 o powierzchni 0,0281 ha, 64/41 o powierzchni 0,0319 ha i 64/47 o powierzchni 0,0292 ha.

Uzasadnienie

UZASADNIENIE Na podstawie art.42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) do przyjętego dokumentu dołącza się uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Podsumowanie

PODSUMOWANIE Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) do przyjętego dokumentu dołącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione

Wykaz wniosków

WYKAZ WNIOSKÓW na podstawie art. 42 pkt. 1),2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) ZŁOŻONYCH DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH W MIEŚCIE KIELCE NA LATA 2014-2020 w terminie określonym w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta
Kielce od dn. 21.02. 2014 r. do dn. 21.03.2014 r.

Wykaz wniosków

WYKAZ WNIOSKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH na podstawie art. 42 pkt. 1),2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,poz. 1235 z późn. zm.)ZŁOŻONYCH DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I
POWOJSKOWYCH W MIEŚCIE KIELCE NA LATA 2014-2020 w terminie określonym w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Kielce do dn. 16.03.2015 r.

Wykaz wniosków

WYKAZ WNIOSKÓW na podstawie art. 41, art. 42 pkt. 1),2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 z późn. zm.) ZŁOŻONYCH DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH W MIEŚCIE KIELCE NA LATA 2014-2020

Wykaz uwag

WYKAZ UWAG na podstawie art. 42 pkt. 1), 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) ZŁOŻONYCH DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH W MIEŚCIE KIELCE NA LATA 2014-2020 w terminie określonym w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Kielce do dn. 30.12.2016 r.

Protokół rozpatrzenia uwag

PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA UWAG DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich,
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 39 UST. 1 USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA
2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE,
UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ OCENACH
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 353 z późn. zm.)

Protokół rozpatrzenia uwag

PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA UWAG DO Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata
2014-2020 ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 39 UST. 1 USTAWY Z DNIA 3
PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO
OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ
OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 353 z późn.
zm.)

Protokół rozpatrzenia wniosków

PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich,
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 39 UST. 1 USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA
2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE,
UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ OCENACH
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 1235 z późn. zm.)

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.4.2017 z dnia 20 lutego 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, stanowiącej pas drogowy ulicy Kazimierza Wielkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0008 numerm działki 838/2 o powierzchni 0,2382 ha.

Protokół rozpatrzenia wniosków

PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 39 UST. 1 USTAWY Z DNIA 3
PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO
OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ
OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 1235 z późn.
zm.

Protokół rozpatrzenia wniosków

PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 39 UST. 1 USTAWY Z DNIA 3
PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO
OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ
OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. z Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.)

Protokół rozpatrzenia wniosków

PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich,
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 39 UST. 1 USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA
2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE,
UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ OCENACH
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. z Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.7.2017 z dnia 20 lutego 2017r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0004 numerem działki 431 o powierzchni 0,0980 ha.

Wyświetlanie 1 - 20 z 181 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 10