MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

na wykonanie 80 sztuk bud dla psów i ich dostawę na teren Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach przy ul. Ściegiennego 203.

Obwieszczenie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 12.07.2019 r.,po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET" S.A., ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce,(w imieniu której działa pełnomocnik), została wydana decyzja znak: GKŚ-IV.6220.15.2019, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciapn.:

„Budowa budynku produkcyjnego prefabrykowanych elementów żelbetonowych z węzłem betoniarskim, kotłownią, magazynem kruszyw, placem składowym wyrobów gotowych, drogami manewrowymi, budynkiem socjalno – biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną",planowanego do realizacji na działkach nr 125/57, 125/9obręb 0027 przy ul. Chorzowskiej, w Kielcach.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,
że zostało wydane postanowienie, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar", zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Kielcach.

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw", planowanego do zlokalizowanego na działce ewid. 1043/2, obręb 0020 w Kielcach.
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - pn.:„Budowa „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar", zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach" oraz o ponownym przesłaniu dokumentacji do organów opiniujących
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25"
 

Obwieszczenie o wystąpieniu do PPIS

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach, że w związku ze złożonymi przez pełnomocnika Pana Jacka Rasińskiego w dniu 7 czerwca 2019 r. dodatkowymi uzupełnieniami do karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia, stanowiącymi nowy materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 7 czerwca 2019 r., znak: GKŚ-IV.6220.5.2019, wystąpiono ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Kielcach z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,lub o stwierdzenie, czy zachowuje ważność stanowisko wyrażone w poprzedniej opinii sanitarnej dla ww. inwestycji.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów", planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach,

do 10 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania, prowadzonego na wniosek z dnia 14.05.2018 r., złożony przez Pana Piotra Stróżyka i Panią Agnieszkę Stróżyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce", że w dniu 08.05.2019 r. zostało wydane przez Prezydenta Miasta Kielce postanowienie znak: GKŚ-IV.6220.9.2019, w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawców raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowana w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że na wniosek Centrum Motoryzacyjnego Polmozbyt Kielce Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Obwieszczenie o przekazaniu dokumentów do organów współdziałających

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wystąpieniu do organów opiniujących
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn.: „Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach
 

Pozwolenie zintegrowane dla Spółdzielni Pracy Huta Szkła "SŁAWA"

Pozwolenie zintegrowane dla Spółdzielni Pracy Huta Szkła "SŁAWA" wraz z decyzjami zmieniającymi

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,że została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.26.2018, określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki metali w istniejącej hali przemysłowo-magazynowej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny gr. 21/86 i 21/35 obręb 0010 Kielce, przy ul. Zagnańskiej 27 w Kielcach"
 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

w sprawie przedsięwzięcia

pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce
i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa gmina Masłów.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.32.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji zgazowania gazów atmosferycznych" planowanego do realizacji na działce ewid. 6/328, obręb 0005
 

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26