MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony przedłużeniu terminu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25".
 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego

dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

dotyczy utrzymania w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 kwietnia 2017 r. znak: UKŚ-IV.6220.31.2016 nakładającego na Miejski Zarząd Dróg w Kielcach obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłożeniu przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek" na środowisko

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.16.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach"
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach"
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach"
 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów rosnących na trasie linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Stacja Bór – GPZ Suchedniów - GPZ Występa – Stacja Kielce Piaski

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego

dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach", planowanego do realizacji na działkach nr: 540, 541, 542, 543, 544/2, 545, 546/1, 546/2, 546/3, 548, 549, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 552, 553/2, 554/3, 555/2, 556, 557, 558, 560/1, 560/2, 561/2, 562, 564/1, 564/2, 566, 567/10, 567/11, 567/12, 567/13, 567/14, 567/15, 567/2, 567/3, 567/6, 568/7, 569/2, 570, 571, 572, 573, 575, 577/3, 577/4, 578, 579, 580, 581/2, 581/3, 582, 584, 586/2, 586/3 586/4, 586/5, 709, 713 – obręb 0003

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 lipca 2017 r.,po rozpatrzeniu wniosku spółki Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.12.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu technologicznego zrzutu awaryjnego szlamu popłucznego do osadnika „Bełkowa" w zakładzie Trzuskawica", planowanego do realizacji na działkach nr 786/3, 786/2, 786/1, 775/3, 776/3, 777/1, 778/1, 541/1, obręb 0027w Kielcach.

Obwieszczenie o wystąpieniu do wnioskodawcy i przedłużeniu postępowania

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji oraz ponownego wezwaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 36 § 1 i 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257), w związku z art. 65 ust. 1, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25" oraz o ponownym wezwaniu inwestora przez tut. organ do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach
 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie dot. przekazania przez SKO skargi  Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Pakosz do WSA. Skarga na decyzję SKO znak: SKO.OŚ-60/403/21/2007 z dnia 20.04.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do opracowania dokumentów:

1. "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2017 - 2021 z perspektywą do roku 2025",

2." Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Ochrony Środowiska Maista Kielce na lata 2017 - 2021 z perspektywa do roku 2015".

Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia na zostało wniesione zażalenie na postanowienie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania, że za pośrednictwem tut. organu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach zostało wniesione zażalenie na postanowienie Prezydenta Miasta Kielce, znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, z dnia 28.04.2017 r., stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz
z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowo terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25".
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach"

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

 

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wydaniu w dniu 25.05.2017 r. decyzji, znak UKŚ-IV.6220.14.2017, umarzającej w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek DS. Smith Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej", przy ul. Malików 150, działka ewid. nr 273/24, obręb 0004 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przekazaniu akt do SKO

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania,

 

że w dniu 06.04.2017 r., wpłynęło do tut. organu odwołanie Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Pakosz od decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UKŚ-IV.6220.4.2016, z dnia 08.03.2017 r. (wydanej na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach)dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ściegiennego
i ul. Husarską oraz ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego w Kielcach"
wraz
z wnioskiem o wstrzymanie natychmiastowego wykonania ww. decyzji.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26