MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, wystąpieniu do organów opiniujących oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o nr: 836/33, 836/9, 836/10, 836/11, 836/18, 836/79, 836/74, 836/55 (obręb 0007), położonych przy ul. Sikorskiego w Kielcach
 

Obwieszczenie - ponowne wystąpienie do organu opiniującego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach"
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących oraz o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, wystąpieniu do organów opiniujących oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o nr: 836/33, 836/9, 836/10, 836/11, 836/18, 836/79, 836/74 (obręb 0007), położonych przy ul. Sikorskiego w Kielcach.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Glity działającego poprzez pełnomocnika.

Planowana inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę trzech budynków wielorodzinnych o wymiarach ok. 13 x 30 m /44 m (każdy) i wysokości od 16 do 19 m (od strony ul. Sikorskiego), z garażami podziemnymi oraz parkingiem dla samochodów osobowych.

Obwieszczenie o przekazaniu akt do PPIS i RDOŚ

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego (prowadzonego na wniosek złożony przezPrzedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„HORN" Sp. z o.o.,ul. Górna 25, 25-415 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25"
, że na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 w związku zart. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,pismem z dnia 09.11.2017 r., znak: UKŚ-IV.6220.23.2017, wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego o konieczności przedłużenia postępowania i terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach"

Obwieszczenie SKO dot. przekazania akt sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.OŚ-60/3112/169/2017, z dnia 11.10.2017 r. zawiadamiające strony ww. postępowania, że w związku ze skargą wniesioną przez strony postepowania na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO-OŚ-60/2058/101/2017, z dnia 18.08.2017 r., utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Kielce, znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, z dnia 28.04.2017 r. (stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach przekazało akta ww. sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów rosnących na trasie linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Stacja Bór – GPZ Suchedniów - GPZ Występa – Stacja Kielce Piaski

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że po rozpatrzeniu wniosu spółki PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Guzek z firmy Enprom Sp. z o. o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa,
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów rosnących na trasie linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Stacja Bór – GPZ Suchedniów - GPZ Występa – Stacja Kielce Piaski, na działkach o numerach ewidencyjnych:

-      1256/15, 91/2, 93 obr. 0006 przy ul. Peryferyjnej,

-      97 obr. 0006 przy ul. Piwowarskiej,

-      105, 106/1, 25/10, 107, 110, 111, 114, , 1420, 1414, 1415, 1418, 1419, 1370, 1372/1, 1373, 1376/2, 162, 1377 obr. 0006 przy ul. Sieje,

-      1164/33, 25/1, 1164/8, 1164/35, 1164/11, 1164/42, 1360 obr. 0006 przy ul. Witosa

-      2010/25, 2010/6 obr. 0007 przy ul. Wita Stwosza, w Kielcach.

Obwieszczenie o umarzeniu postępowania administracyjnego

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 października 2017 r., została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.22.2017, umarzająca w całości postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek złożony przezspółkę Zagnańska 84 -„Nowa Inwestycja" sp. z o.o., sp. k., ul. Nowowiejska 52, 28-400 Pińczów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym na działce nr ew. 46/46, obręb 0010 przy ul. Zagnańskiej w Kielcach"

Obwieszczenie dot. wniesienia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO-OŚ-60/2058/101/2017, z dnia 18.08.2017 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania, że do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach została wniesiona skarga napostanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO-OŚ-60/2058/101/2017, z dnia 18.08.2017 r.,utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Kielce, znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, z dnia 28.04.2017 r., stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu
ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowo terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Obwieszczenie dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 06.03.2017 r. złożony przez wnioskodawcę - Ekologiczna Energia Sp. z o.o., ul. Puscha 36/4, 25-635 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowni surowców wtórnych w Kielcach przy ul. Zagnańskiej na działce nr ewid. 50 obręb 0006".

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony przedłużeniu terminu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25".
 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego

dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

dotyczy utrzymania w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 kwietnia 2017 r. znak: UKŚ-IV.6220.31.2016 nakładającego na Miejski Zarząd Dróg w Kielcach obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłożeniu przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek" na środowisko

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.16.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach"
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach"
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach"
 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów rosnących na trasie linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Stacja Bór – GPZ Suchedniów - GPZ Występa – Stacja Kielce Piaski

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego

dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach", planowanego do realizacji na działkach nr: 540, 541, 542, 543, 544/2, 545, 546/1, 546/2, 546/3, 548, 549, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 552, 553/2, 554/3, 555/2, 556, 557, 558, 560/1, 560/2, 561/2, 562, 564/1, 564/2, 566, 567/10, 567/11, 567/12, 567/13, 567/14, 567/15, 567/2, 567/3, 567/6, 568/7, 569/2, 570, 571, 572, 573, 575, 577/3, 577/4, 578, 579, 580, 581/2, 581/3, 582, 584, 586/2, 586/3 586/4, 586/5, 709, 713 – obręb 0003

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26