MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania, prowadzonego na wniosek z dnia 14.05.2018 r., złożony przez Pana Piotra Stróżyka i Panią Agnieszkę Stróżyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce", że w dniu 08.05.2019 r. zostało wydane przez Prezydenta Miasta Kielce postanowienie znak: GKŚ-IV.6220.9.2019, w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawców raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowana w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że na wniosek Centrum Motoryzacyjnego Polmozbyt Kielce Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Obwieszczenie o przekazaniu dokumentów do organów współdziałających

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wystąpieniu do organów opiniujących
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn.: „Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach
 

Pozwolenie zintegrowane dla Spółdzielni Pracy Huta Szkła "SŁAWA"

Pozwolenie zintegrowane dla Spółdzielni Pracy Huta Szkła "SŁAWA" wraz z decyzjami zmieniającymi

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,że została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.26.2018, określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki metali w istniejącej hali przemysłowo-magazynowej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny gr. 21/86 i 21/35 obręb 0010 Kielce, przy ul. Zagnańskiej 27 w Kielcach"
 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

w sprawie przedsięwzięcia

pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce
i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa gmina Masłów.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.32.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji zgazowania gazów atmosferycznych" planowanego do realizacji na działce ewid. 6/328, obręb 0005
 

Obwieszczenie SKO

Obwieszczenie SKO w Kielcach w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kielce, znak: UKŚ-IV.6220.4.2016 z dnia 08.03.2017 r., w sprawie rozbudowy ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego oraz postanowienia odmawiającego wstrzymania wykonania ww. decyzji

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn.: „Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".
 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn.: „Budowa „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar", zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach".

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony przekazaniu dokumentacji do organów współdziałających celem uzyskania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną
i instalacjami oraz magazynem kruszyw", planowanego do zlokalizowanego na działce ewid. 1043/2, obręb 0020 w Kielcach.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 11 marca 2019 r. została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.30.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę poprzez demontaż starego mieszalnika, montaż nowego mieszalnika, zmianę sposobu podawania kruszywa, zmianę lokalizacji silosów, zmianę lokalizacji kontenerów technicznych (sterówki), kontenera dodatków chemicznych, kontenera kotłowni, kontenera magazynowo-warsztatowego, dostosowania do ww. zmian infrastruktury technicznej (woda, energia elektryczna), rozbudowę biura oraz budowę ścian oporowych tzw. „zasieków" na kruszywo"
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,że w dniu 11 marca 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.30.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę poprzez demontaż starego mieszalnika, montaż nowego mieszalnika, zmianę sposobu podawania kruszywa, zmianę lokalizacji silosów, zmianę lokalizacji kontenerów technicznych (sterówki), kontenera dodatków chemicznych, kontenera kotłowni, kontenera magazynowo-warsztatowego, dostosowania do ww. zmian infrastruktury technicznej (woda, energia elektryczna), rozbudowę biura oraz budowę ścian oporowych tzw. „zasieków" na kruszywo"
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzjI do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 07.03.2019 r.,po rozpatrzeniu wniosku ACCOLADE PL XI Sp. z o.o., ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa (działającej przez pełnomocnika), została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.37.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciapn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, przy ul. Malików w Kielcach",

Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzjI do stron postepowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosekACCOLADE PL XI Sp. z o.o.,

ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa (działającej przez pełnomocnika),

że w dniu 07.03.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.37.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciapn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach",

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 5 marca 2019 r.,po rozpatrzeniu wnioskuPolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (działającej przez pełnomocnika),

-w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.7.2016, z dnia 06.12.2016 r., wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Mójcza – Masłów",która stała się ostateczna 12 stycznia 2017 r.,

-i wydania zmienionej decyzji dla ww. przedsięwzięcia,

została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.7.2016, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.7.2016, z dnia 06.12.2016 r., wydaną dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Mójcza – Masłów".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

że w dniu 5 marca 2019 r.,po rozpatrzeniu wnioskuPolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (działającej przez pełnomocnika),

-w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.7.2016, z dnia 06.12.2016 r., wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Mójcza – Masłów",która stała się ostateczna 12 stycznia 2017 r.,

-i wydania zmienionej decyzji dla ww. przedsięwzięcia,

wydał decyzję znak: UKŚ-IV.6220.7.2016, zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.7.2016, z dnia 06.12.2016 r., wydaną dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Mójcza – Masłów"

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26