MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekfirmę AGATA S.A.,Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, że w dniu 12.03.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.44.2017, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Kongresowej w Kielcach".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach"

i wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcachoraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

dotyczy postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Jadwigi Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowo na terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego o konieczności przedłużenia postępowania i terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania dowodowego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekSpółki Akcyjnej AGATA, Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, że w dniu 14.02.2018 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.44.2017, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Kongresowej w Kielcach".

Na ww. postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Kielce, znak: Śr-I.6220.6.2013 z dnia 05.09.2014r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia Strony postępowania o toczącym się postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem „Czwartaków"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 stycznia 2018 r., została wydana decyzja, znak: UKŚ-IV.6220.10.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi"
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.01.2018r., została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.39.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciapn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,że w dniu 22.01.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UKŚ-IV.6220.39.2017, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych"
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 stycznia 2018 r., została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.38.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 22 stycznia 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UKŚ-IV.6220.38.2017, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciapn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych"

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Spółdzielni Pracy Huta Szkła „Sława” ul. Średnia 13 w Kielcach

Zmieniam z urzędu decyzję Prezydenta Miasta Kielce znak: OŚ.VII.7638-2/06/07 z dnia 14 września 2007 r., zmienioną decyzjami: OŚ.I.7638-2/08 z dnia 07.07.2008 r., OŚ.I.7638-1/09 z dnia 13.07.2009r.,Śr-I.6223.01.2013 z dnia 18.11.2013r., Śr-I.6223.01.2014 z dnia 05.12.2014r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego Spółdzielni Pracy Huta Szkła „Sława", ul. Średnia 13, 25-650 Kielce, dla instalacji do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza jak i sposobu i zakresu monitorowania emisji, co jest wynikiem konieczności dostosowania warunków eksploatacji instalacji do wymogów  wynikających z  przepisów prawa (Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 28.02.2012 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji szkła).

Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do organu opiniującego oraz o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o ponownym wystąpieniu do organu opiniującego oraz o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Kongresowej w Kielcach", planowanego do zlokalizowania na działkach ewidencyjnych o nr: 167/8, 170/4, 174/2, 174/3, 175/3, 177, 178/2, 180/5, 181/3, 183/3, 184/5 (obręb 10104), położonych przy ul. Kongresowej w Kielcach [(przyłącza infrastruktury podziemnej planowane są do wykonania w obrębie działek ewidencyjnych o nr: 184/4, 183/2, 180/3, 182/1, 181/1, 178/1, 179/1, 175/1, 170/3, 171/1, 167/9, 167/10, 167/11, 167/12 (obręb 10104)].

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Spółki Akcyjnej AGATA, Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekPrzedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „HORN" Sp. z o.o.,
ul. Górna 25, 25-415 Kielce, (działającego przez pełnomocnika), że w dniu 08.01.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.23.2017, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25".

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach"

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 27 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach"
 

Obwieszczenie o postanowieniu

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosekPana Tomasza Glity, ul. Laskowa 18, 25-826 Kielce, działającego przez pełnomocnika,

że w dniu 19.12.2017 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.39.2017, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 836/9, 836/10, 836/33, 836/11, 836/18, 836/73, 836/74 - obręb geodezyjny 0007, przy ul. Sikorskiego w Kielcach.

Obwieszczenie - w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,że w dniu 21 grudnia 2017 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.38.2017, stwierdzające
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych."
 

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26