MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Spółdzielni Pracy Huta Szkła „Sława” ul. Średnia 13 w Kielcach

Zmieniam z urzędu decyzję Prezydenta Miasta Kielce znak: OŚ.VII.7638-2/06/07 z dnia 14 września 2007 r., zmienioną decyzjami: OŚ.I.7638-2/08 z dnia 07.07.2008 r., OŚ.I.7638-1/09 z dnia 13.07.2009r.,Śr-I.6223.01.2013 z dnia 18.11.2013r., Śr-I.6223.01.2014 z dnia 05.12.2014r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego Spółdzielni Pracy Huta Szkła „Sława", ul. Średnia 13, 25-650 Kielce, dla instalacji do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza jak i sposobu i zakresu monitorowania emisji, co jest wynikiem konieczności dostosowania warunków eksploatacji instalacji do wymogów  wynikających z  przepisów prawa (Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 28.02.2012 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji szkła).

Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do organu opiniującego oraz o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o ponownym wystąpieniu do organu opiniującego oraz o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Kongresowej w Kielcach", planowanego do zlokalizowania na działkach ewidencyjnych o nr: 167/8, 170/4, 174/2, 174/3, 175/3, 177, 178/2, 180/5, 181/3, 183/3, 184/5 (obręb 10104), położonych przy ul. Kongresowej w Kielcach [(przyłącza infrastruktury podziemnej planowane są do wykonania w obrębie działek ewidencyjnych o nr: 184/4, 183/2, 180/3, 182/1, 181/1, 178/1, 179/1, 175/1, 170/3, 171/1, 167/9, 167/10, 167/11, 167/12 (obręb 10104)].

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Spółki Akcyjnej AGATA, Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekPrzedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „HORN" Sp. z o.o.,
ul. Górna 25, 25-415 Kielce, (działającego przez pełnomocnika), że w dniu 08.01.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.23.2017, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25".

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach"

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 27 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach"
 

Obwieszczenie o postanowieniu

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosekPana Tomasza Glity, ul. Laskowa 18, 25-826 Kielce, działającego przez pełnomocnika,

że w dniu 19.12.2017 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.39.2017, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 836/9, 836/10, 836/33, 836/11, 836/18, 836/73, 836/74 - obręb geodezyjny 0007, przy ul. Sikorskiego w Kielcach.

Obwieszczenie - w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,że w dniu 21 grudnia 2017 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.38.2017, stwierdzające
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych."
 

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia społeczeństwo i Strony postępowania

o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym na wniosek Miejskiego Zarząd Dróg w Kielcach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek",
planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce
i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r. o godzinie 800 w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, w sali konferencyjnej nr 30.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekPrzedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „HORN" Sp. z o.o., (działającego przez pełnomocnika), że w dniu 14.12.2017 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.23.2017, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25".

Obwieszczenie - wydanie postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 1 grudnia 2017 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.29.2017, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach"
 

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z ro

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce
i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów,

że w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Kielcach znak: WOO-II.4242.34.2017.JO.1, z dnia 18.10.2017 r.  w dniu 17.11.2017 r. Wnioskodawca (Miejski Zarząd Dróg w Kielcach) przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską ..."

Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce
i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przekazaniu do organów opiniujących

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, wystąpieniu do organów opiniujących oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Kongresowej w Kielcach",
planowanego do zlokalizowania na działkach ewidencyjnych o nr: 167/8, 170/4, 174/2, 174/3, 175/3, 177, 178/2, 180/5, 181/3, 183/3, 184/5 (obręb 10104), położonych przy ul. Kongresowej w Kielcach (przyłącza infrastruktury podziemnej planowane są do wykonania w obrębie działek ewidencyjnych o nr: 184/4, 183/2, 180/3, 182/1, 181/1, 178/1, 179/1, 175/1, 170/3, 171/1, 167/9, 167/10, 167/11, 167/12 (obręb 10104)).

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Spółki Akcyjnej AGATA, Al. Roździeńskiego 93, 40-203  Kielce.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, wystąpieniu do organów opiniujących oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o nr: 836/33, 836/9, 836/10, 836/11, 836/18, 836/79, 836/74, 836/55 (obręb 0007), położonych przy ul. Sikorskiego w Kielcach
 

Obwieszczenie - ponowne wystąpienie do organu opiniującego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podklasztornej, Bernardyńskiej, Machałowej i Siedmiu Źródeł w Kielcach"
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących oraz o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, wystąpieniu do organów opiniujących oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o nr: 836/33, 836/9, 836/10, 836/11, 836/18, 836/79, 836/74 (obręb 0007), położonych przy ul. Sikorskiego w Kielcach.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Glity działającego poprzez pełnomocnika.

Planowana inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę trzech budynków wielorodzinnych o wymiarach ok. 13 x 30 m /44 m (każdy) i wysokości od 16 do 19 m (od strony ul. Sikorskiego), z garażami podziemnymi oraz parkingiem dla samochodów osobowych.

Obwieszczenie o przekazaniu akt do PPIS i RDOŚ

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego (prowadzonego na wniosek złożony przezPrzedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„HORN" Sp. z o.o.,ul. Górna 25, 25-415 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25"
, że na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 w związku zart. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,pismem z dnia 09.11.2017 r., znak: UKŚ-IV.6220.23.2017, wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego o konieczności przedłużenia postępowania i terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach"

Obwieszczenie SKO dot. przekazania akt sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.OŚ-60/3112/169/2017, z dnia 11.10.2017 r. zawiadamiające strony ww. postępowania, że w związku ze skargą wniesioną przez strony postepowania na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO-OŚ-60/2058/101/2017, z dnia 18.08.2017 r., utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Kielce, znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, z dnia 28.04.2017 r. (stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach przekazało akta ww. sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów rosnących na trasie linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Stacja Bór – GPZ Suchedniów - GPZ Występa – Stacja Kielce Piaski

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że po rozpatrzeniu wniosu spółki PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Guzek z firmy Enprom Sp. z o. o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa,
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów rosnących na trasie linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Stacja Bór – GPZ Suchedniów - GPZ Występa – Stacja Kielce Piaski, na działkach o numerach ewidencyjnych:

-      1256/15, 91/2, 93 obr. 0006 przy ul. Peryferyjnej,

-      97 obr. 0006 przy ul. Piwowarskiej,

-      105, 106/1, 25/10, 107, 110, 111, 114, , 1420, 1414, 1415, 1418, 1419, 1370, 1372/1, 1373, 1376/2, 162, 1377 obr. 0006 przy ul. Sieje,

-      1164/33, 25/1, 1164/8, 1164/35, 1164/11, 1164/42, 1360 obr. 0006 przy ul. Witosa

-      2010/25, 2010/6 obr. 0007 przy ul. Wita Stwosza, w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26