MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia pn.:„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 – obręb 0009 przy ul. Łąkowej
w Kielcach
 

Obwieszczenie do do publicznej wiadomości

Obwieszczenie do do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji znak: UKŚ-IV.6220.25.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

dotyczy planowanego przedsięwzięcia

pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KIELCE o opracowaniu projektu dokumentów:

-  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026",

-   Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026,

i uzyskaniu opinii wydanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,

b) przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentów  z  procedurą udziału społeczeństwa.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Łąkowej w Kielcach"

Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania i terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn.:

„Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce".
 

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Modernizacja istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę poprzez demontaż starego mieszalnika, montaż nowego mieszalnika, zmianę sposobu podawania kruszywa, zmianę lokalizacji silosów, zmianę lokalizacji kontenerów technicznych (sterówki), kontenera dodatków chemicznych, kontenera kotłowni, kontenera magazynowo-warsztatowego, dostosowania do ww. zmian infrastruktury technicznej (woda, energia elektryczna), rozbudowę biura oraz budowę ścian oporowych tzw. zasieków na kruszywo"

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów", planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę poprzez demontaż starego mieszalnika, montaż nowego mieszalnika, zmianę sposobu podawania kruszywa, zmianę lokalizacji silosów, zmianę lokalizacji kontenerów technicznych (sterówki), kontenera dodatków chemicznych, kontenera kotłowni, kontenera magazynowo-warsztatowego, dostosowania do ww. zmian infrastruktury technicznej (woda, energia elektryczna), rozbudowę biura oraz budowę ścian oporowych tzw. zasieków na kruszywo".
Ww. przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach nr: nr 2/1 obręb 0008 Kielce, nr 695 obręb 0003 Kielce (oraz nr 2/2 i 2/3 obręb 008 Kielce – zakryty rów melioracyjny).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2018r.,po rozpatrzeniu wniosku firmy AKWEN II Sp. z o.o., ul. Górna 25, 25-415 Kielce(działającego przez pełnomocnika), została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.17.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekfirmy AKWEN II Sp. z o.o., ul. Górna 25, 25-415 Kielce,(działającego przez pełnomocnika), że w dniu 04.09.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.17.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciapn.: „Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".

Obwieszczenie do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 31.08.2018 r.,po rozpatrzeniu wniosku Firmy Handlowej BARWA Jarosław Czajkowski, ul. Warkocz 3-5, 25-253 Kielce(działającej przez pełnomocnika), została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.20.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciapn.:

„Wdrożenie procesów technologiczno-produkcyjnych, polegających na wytwarzaniu środków ochrony antykorozyjnej z półproduktów,
w budynkach Firmy Handlowej BARWA Jarosław Czajkowski",

planowanego do realizacji na działkach nr 1550/6 i 1550/7 obręb 0017 oraz działce nr 311/2 obręb 0025, przy ul. Cedzyńskiej 40 w Kielcach.

Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki metali w istniejącej hali przemysłowo-magazynowej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny gr. 21/86 i 21/35 obręb 0010 Kielce, przy ul. Zagnańskiej 27 w Kielcach"

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

dotyczy decyzji Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dn. 29.03.2018 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn.:

„Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".
 

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Kielcepodaje do publicznej wiadomości informację
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa,
w postępowaniu prowadzonym na wniosek SPÓŁDZIELNI PRACY HUTA „SŁAWA" ul. Średnia 13, 25-650 Kielce, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła, zlokalizowanej przy ul. Średniej 13 w Kielcach.

Obwieszczenie - dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania, że za pośrednictwem tut. organu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, wniesiono odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kielce, znak: UKŚ-IV.6220.17.2017, z dnia 26 czerwca 2018 r.
 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce"

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26