MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Wykaz uwag

Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce /do wykazu dołączono uwagi zgłoszone ustnie do protokółu z dyskusji publicznej z 19.08.2014r./ WYŁOŻENIE od 29.07.2014 r. do 28.08.2014 r.

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kielce

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29.07.2014 r. do 28.08.2014 r. projektu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

 

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kielce

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonej do publicznego wglądu w dniach od 29.07.2014 r. do 28.08.2014 r. prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

 

Wykaz uwag

Wykaz uwag do prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce zgłoszonych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko WYŁOŻENIE od 29.07.2014 r. do 28.08.2014r.

Protokół z dyskusji publicznej

Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 19 sierpnia 2014 r. o godz. 16.00

Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Nr 12 studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany

Obwieszczenie Prezydenta Miastsa Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 12 studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany

Projekt Zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Podaje się do publicznej wiadomości Rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia uwagi zgłoszonej do projektu zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce i do Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Nr 11 Studium.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 11 Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko