MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Protokół z dyskusji publicznej

Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 19 sierpnia 2014 r. o godz. 16.00

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kielce

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonej do publicznego wglądu w dniach od 29.07.2014 r. do 28.08.2014 r. prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

 

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kielce

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29.07.2014 r. do 28.08.2014 r. projektu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

 

Wykaz uwag

Wykaz uwag do prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce zgłoszonych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko WYŁOŻENIE od 29.07.2014 r. do 28.08.2014r.

Wykaz uwag

Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce /do wykazu dołączono uwagi zgłoszone ustnie do protokółu z dyskusji publicznej z 19.08.2014r./ WYŁOŻENIE od 29.07.2014 r. do 28.08.2014 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miastsa Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 12 studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany

Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Nr 12 studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany

Projekt Zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Podaje się do publicznej wiadomości Rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia uwagi zgłoszonej do projektu zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce i do Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Nr 11 Studium.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 11 Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko